2863 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

Değişik: 14/7/2004 – 5226/8 md. a) Bir alanın koruma bölge kurulunca sit olarak ilanı, bu alanda her ölçekteki plân uygulamasını durdurur. Sit alanının etkileşim-geçiş sahası varsa 1/25.000 ölçekli plân kararları ve notları alanın sit statüsü dikkate alınarak yeniden gözden geçirilerek ilgili idarelerce onaylanır. Değişik: 8/8/2011-KHK-648/42 md. Koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, koruma bölge kurulu … 2863 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu okumayı sürdür