Mali Hizmetler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği

MADDE 1 – (1) Bu yönetmeliğin amacı, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek; çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.  Kapsam  MADDE 2 – (1) Bu yönetmelik, Zeytinburnu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü ile ona bağlı bütün birim ve şeflikleri kapsar.  Dayanak  MADDE 3 –(1) Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu’na dayanılarak hazırlanmıştır.  Tanımlar  MADDE 4 … Mali Hizmetler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği okumayı sürdür