130 ada 5 parsel için Uzman bilirkişi raporu

29Pafta, 130Ada,5 parseldeki usülsüzlüklerin Uzman Bilirkişi görüşü ile değerlendirilişidir.

UZMAN BİLİRKİŞİ RAPORUDUR

Öncelikle bu parsele ait toplamda 164 sayfa belge, tutanaklar, kurumlar arası yazışmalar,dosyasındaki fotoğrafların incelemesi belge sıra numarasına göre tek tek yapalım. Eldeki belgeler arasında yazışmalarda arasında bazı evrakların eksik olduğu gözükse de kurumlar arası yazışmalardaki konunun hep aynı olması nedeni ile eksik olduğunu düşündüğümüz kısımlar diğer evrak yazışmalarındaki konu içindeki bilgilerle tamamlanmış ve rapor bu sonuçların karşılıklı karşılaştırılması ile hazırlanmış olup kanaatimize göre raporda eksiklik kalmamıştır.

Belgelerin incelenmesi 164 maddede sıralanmış olup ilgili kanunlar ve uygulamada olan yönetmelikler bakımından 29 Pafta, 130 Ada, 5 parselde ruhsatsız yapıldığı için yıkım kararı olan duvarın ve yine ruhsatsız yapıldığı tespit edilmesine rağmen yıkım kararı verilmemiş olan iskele ve rıhtım ile Kıyı kenar çizgisinin değiştirilmesi,sahil dolgusunun yapılması,kamuya ait olması gereken sahil şeridinin parsel kullanımına dahil edilmesi Kamunun kullanımına açık olması gereken Belediyeye ait yolun kullanılmama gerekçesi ile parsel sahibi tarafından demir parmaklıklar ile kapatılarak halkın yolu kullanarak sahil şeridine dolayısıyla kendi parselin önündeki kıyı şeridine inilmesinin engellenmesi ile 3621 S.K ve 3194 S.K aykırı yapılan iş ve işlemlerin irdelemesini yapacak olursak,

Özet ile ;

1952 yılından itibaren arsa sahibi tarafından İBB Belediyesi İmar Müdürlüğü’ne arsalarının imar durumlarını öğrenmek ve nihayetinde alınan imar durumuna göre ruhsat müracaatında bulunmak için arsa sahibinin müracaatlarının yapıldığı görülmüştür. 1955 yıllarında (bugünde mevcut yol durmaktadır) parselin yanından denize kadar inen Şair Celal Sokağının işlek olmayışı ve plan icabı ada dahilinde kaldığı gerekçesiyle parsel sahibinin yapmayı düşündüğü binanın yan yoldan 5 mt çekme mesafesinin dilekçesindeki gerekçe ile 3 mt çekilmesi ileride bu yolun Belediyenin kullanmaması nedeni ile tevhit edilebileceğini dolayısıyla en 6 mt çekilmiş olacağı sebebi ile verdikleri dilekçeye olumlu cevap verilmesi üzerine imar durumunun önce h: 6,5mt olarak yol ve komşu çekme mesafeleri yazılarak imar durum belgesi verilmiş daha sonra revize edilmiş 18/9/1952 -5321 sayılı imar durumu belgesinde bodrum +2 kat olarak h:8 mt verilerek yoldan 5 mt ve komşu arsalardan 4 mt çekme payları yazılarak verildiği görülmüştür.(daha sonra yol kullanıldığı gerekçesi ile yapılan talebe göre yan komşu çekme mesafesini 3 mt olarak yapılmasına müsaade verilmiştir) Bu izinlerden sonra inşaatı tamamlayarak 20/7/1957 tarihinde iskan alındığı görülmüştür. Dosyasında Şair Celal sokağın parsellerine temlik edilmesi için dilekçeler yazılmış olsa da 1/500 tatbikat planlarının olmayışını gerekçe göstererek Belediye malı arsa veya yolların satılmasının mevzuat yönündena yapılamayacağı gerekçesi ile 30/9/953-5321 sayılı yazı ile taleplerine ret cevabı verildiği görülmektedir.

Belediyeler ilçelerinde yapılacak binaların arsalarından ileriki yıllarda ilçelerindeki nüfuslarının artacağı ön görüsü ile yol payı adı altında arsa payının %40’nı geçmemek koşulu ile kendi şehir planlamacılarının tespit ettiği gelecekteki yol genişliği için imar iznini vermeden önce arsa sahiplerine belli orandaki bedelsiz arsa terkinin yapılmasını şart olarak koşarken bu parselde tam tersi olmuş ve arsa sahibi tarafından Şair Celal sokağın kullanılmama bahanesi ile satın alınması düşünülmüş ve Belediye açısından sadece o günün mevzuatına takılması ile satılamamış olması da Adalılar ve günübirlikçi ziyaretçiler için şans olmuştur. Aslında bu yazışmalar dahi Belediyeler için Anayasanın ilk üç maddesi gibi değiştirilmesi bile teklif edilemez hükmünde olması gerekirken Belediyeciliğe ve Belediyeciliğin ruhuna aykırı ve arsa sahibine verilecek cevap yazısında belediye yolunun satılamamasının nedeninin asla 1/500 tatbikat planının yokluğu olmamalıydı.

Nihayetinde Belediyelerin en baştaki görevi halkın kamuya açık mahallere ulaşımını sağlayacak yolları yapmasıdır. Adalar İlçesi bilhassa yaz aylarında İstanbul un trafiğinden kaçıp Adaların sessiz ve araç trafiği olmayan ortamındaki sahillerinden faydalanmak isteyen yerli yabancı turistlerin akın ettiği sayfiye yeri olması nedeniyle Adalar Belediyesinin sahillere inen bu tip parsellerin kapamış oldukları yolları tespit edip açmaları yeterli olmaması durumunda istimlak edip yeni yollar yapması yada yeni bina,bakım onarım ruhsatı isteyen parsellerden yol payı alarak yeni yolları kazandırması gerekirken mevcut yolun mevzuata takılmaması halinde satılabileceğinin düşünülmesi de aklı selim bir belediyecilik olmamıştır.

Dosyanın en dikkat çekici yanı ise; sahil kesiminde yapılan duvar üzerinde kopartılan kıyamettir. Tarafımıza verilen dosyadaki 164 evrak incelendiğinde Adalar Belediyesinin daha kurulmadan önceki İBB’ye bağlı olduğu döneminden ilçe Belediyesi olup bugüne kadar gelen 63 yıllık zaman dilimindeki geçen kurumlar arasında aslında yazışmaların yapılan ruhsatsız yapıların yıkılması,sahillerin halka açılmasının sağlanması, yapan yaptıranların İPC,3194’ün 32,42.Maddeleri ile TCK’nın 184. Maddesinin işletilerek cezalandırılmasından ziyade parselin eski ve yeni sahiplerinin bu cezalardan nasıl kurtulanacağının kılıfının hazırlandığı açıkça görülmektedir. Amaç yazışmalar arasında zaman aşımı ile yapılan kanunsuzlukların hükümsüz kalmasının sağlanması olduğu anlaşılmaktadır.

Maalesef bu yazışmalar trafiğine İBB Bşk’lığı K.V.D. Bşk’lığı- K.U ve D.Müd’lüğü,Kültür ve Turizm Bakanlığı,İstanbul Defterdarlığı Kadıköy Milli Emlak Md,de alet edilmiş adeta havanda su dövülmüş bugüne kadarda halen sonuç alınamadığı görülmektedir.

Belediyeye ait mevzuattan dolayı satışı yapılamayan bahse konu yolun fotosu ile o günkü durumu belge no 137 ve 138’de belli olup yolun ham durumu ile gayet güzel oluşturulmuş stabilize yol olarak görülmektedir. Bu yola yapılan masrafın bir bölümü de yol katılım payı adı altında komşu parsellerden alınabilecekken ya da o tarihlerde inşaat yapacak anılan parsel sahibine inşaat ruhsatı karşılığı bu yolunda sahile kadar yapılmasını şart olarak koşulması halinde rahatlıkla Belediyeye mali yük olmadan halledilebilecek ve Belediyeye doğal olarak da halka bir yol kazandırılabilecekken yapılmaması ile sahile komşu parseller yönünden büyük bir kazanım olmuştur.

Yolun yapılmaması nedeni ile halkın sahillere inecek yolu kalmamış neticesinde sahil şeridi ruhsatsız olarak kıyı kenar çizgisi değişiklikleri,deniz dolguları,dolgu üzerlerinin betonarme kapatılarak rıhtım yapılması ,rıhtım önü deniz tabanının derinleştirilerek büyük tonajlı yatların yanaşmasının imkanının yaratılması,iskele yapılması kanunsuz yapılan ve denizden kazanılan arazilerin bu parsellerin adeta tapulu malı gibi olması sağlanmıştır. Bunun başka açıklaması yoktur.

Dosya incelendiğinde tamamında ise kanunsuz,hukuksuz olarak yapılan bir tek sahil şeridinde yapılan duvar varmış gibi gözükmekte olduğu ama parsel içindeki 1957 senesinde bir bodrum +2 kat olarak iskan almış binanınbile kaçak olarak bodrumun tam kat haline getirilmiş olduğunu(iskan verilirken bodrum katının amacı dışında kullanılamayacağı ve ayrıca iskan verilmeyeceği şerhi işlenmiştir),çatı katının ise yükseltilerek çatı katı ile geniş terası yeniden yapılması ile ilgili ne bir bakım,onarım iznin nede ayrıca bir ruhsatının olduğunu nede tutulan bir tutanağın görülmediğini, sahil şeridindeki izinsiz dolgu,kaçak yapılan rıhtım ,iskele ve deniz tabanı derinleştirme çalışmalarından söz edilse de cezai yönünden bir uygulama yapılmayıp dikkatlerin duvara ve denizden kazanılan betonarme alanın kiralanmasına çevrilmesi ve tüm yazışmaların ısrar ile bu yönde yapılması E.A adındaki şikayetçinin 8-9-10-11(Con Paşa Köşkü) ve 5 numaralı parseller hakkında detaylı,teknik bilgilerle donatılı şikayetine rağmen kurulun 5 numaralı parseldeki kıyı kenar çizgisi,deniz dolgusu,sahil şeridinde yapılan betonarme rıhtım,iskele ve 5 numaralı parseldeki yapının kaçak katları ile ilgili hiçbir konuya girmeden şikayetçinin dilekçesine tam bir cevap vermediği , Kurulun daha önceki 5 numaralı parsel için vermiş olduğu 809-810-1389 sayılı kararlarına başkan, kurul üyeleri, ve Adalar Belediye temsilcisi dahil 9 kişinin imzalamış olmasına ve dosyasında tüm bu kararların bulunmasına rağmen olarak 25087147/1377 sayılı cevabi yazılarının(belge no:10) konu kısmında dahi 8-9-10-11 parseller hk. denilmekte olduğu 5 nolu parselden hiç bahsedilmemesi de çok manidardır. Kurulun yazısından çıkan sonuç ise, kurulun da 5 numaralı parselin illegal inşai faaliyetlerini şikayetçiye bildirilmeden Adalar Belediyesi ile halledilmesi yönünde çabaları olduğunu göstermektedir. Ancak bu ayıpların kapatılması da mümkün gözükmemekte ve Kurulun cevabi yazısını hazırlayanların da suça ortak olmalarına neden olmaktadır. Kurulun teknik bilgi yoğunluğu, kurul kararlarının tarih sayısı, tarihi eserlerin dereceleri, sebiller,vs ile yazısını doldurması ama 5 nolu parselle ilgili cevap vermemesi ile şikayetin 12’den vurulduğu yerden uzaklaşarak yazışma trafiği içerisinde sanki gereği yapılıyormuşçasına bu dosyada olduğu gibi bürokrasinin ağır işlerliğini hesaba katılarak parselin yeni sahibine de 2015 yılında bile zaman kazandırıcı yazışmalar içinde olduğu gözükmektedir. Kurulun; “Con Paşa Köşkünün projesine uygun yapılıyor olması,8-9-10 parsellerdeki yapıların 2.,3. Derece tarihi eser olması,8/9/1999-99/1653 sayılı belediyeden gelen yazı üzerine yapılan incelemede deprem hasarlarının olması gerekçesi ile özgün malzeme ile demir takviyeli onarım yapılabileceğini,iskele kurulabileceğinin tespitinin yapıldığını” bildiren yazıları sorunsuz olduğunu düşündükleri parselleri ön plana çıkartıp sorunlu olan parseli gözden kaçırtmaya çalıştıkları cevabi yazılarından anlaşılmaktadır. Sonuçta Kurul İBB’ye bağlı olup İBB’nin Adalar Belediyesini denetleme hakkı mevcuttur. Adalar Belediyesinin iş ve işlemleri için İBB denetim mekanizmasını Kurulun devreye sokma ve İBB müfettişlerince söz konusu şikayetlerin incelenmesini sağlayabilme imkanları mevcuttur. Kurul bu mekanizmayı devreye sokmuyorsa en basitinden oluşan görevi ihmal suçuna dahi ortak olmaktadır.

Kurumlar arası yazışmalar incelendiğinde Hayati Havyo’nun Kadıköy Milli Emlak Dairesine yazmış olduğu denizi doldurduğunu açıkça beyan ettiğini ve denizi doldurup beton attığı alanında (yazısında iyi niyet ile attığını söylemektedir) kendisine uygun fiyat ile kiralanmasını 9/4/2003-591-54 sayılı dilekçesi ile talep ettiği en dikkat çekici belgelerden (belge no:151) birisi olmuştur. Yapılan deniz dolgusundan ve üzerine yapılan betonarme rıhtımın 3194 ve 3621 S.K’ların,TCK 184. Mad. cezalarından kurtulmak için doldurup beton attığı alanı kiralamaya çalışması ve kurumlarında bu yüzlerce sayfa yazışma ile meşgul edilerek asıl yapılması gereken suçun itirafı niteliğindeki bu dilekçe ile bu işi yapan,yaptıran,göz yumanların cezalandırılması olmalıyken yürürlükte olan kanunların hiçe sayılarak suçun gizlenmeye çalışılması dosyadaki yazışmalardan görülmektedir. Tabi burada yapandan çok göz yuman,yapılan suçları cezalandırmaya yönelik iş ve işlemler yerine söz konusu tüm kanunsuzlukları zaman aşımına uğratmaya yönelik işlem yapan Adalar Belediyesi baş sorumludur. Devletin Kamu Tüzel kişiliği olan Adalar Belediyesi gıyabında Kamu Zararı mevzubahistir. Devletin İPC kesilmediğinden dolayı zayi olan para cezaları ve halkın senelerdir faydalanamadığı sahil şeridinin Adalar Belediyesindeki sorumlularına rücu ettirilmesi gerekmektedir.

Söz konusu dosyanın geçmişi 63 yıllık olması nedeni ile raporumuz için ;zaman aşımını süresi dikkate alınarak en fazla 13 senelik bir periyodu mercek altına almamız gerekmektedir. Suçların işleniş,tespit ediliş,şikayet tarihleri ve Savcılığa suç duyurusunda bulunulması, dava açılış tarihleri bakımından max 5+8 =13 yıl zaman aşımı sınırı mevcut olmasından dolayı (yıkım kararı olan binalar,iş ve işlemler için zamanaşımı yoktur) 2002 yılından itibaren incelenen evraklar açısından Adalar Belediyesi tarafından söz konusu parsel ile ilgili yaptıkları ve yapmadıklarını sıralarsak;

1-) 9/1/2007 -21 Koruma Bölge Md’nün Adalar Belediyesine yazmış oldukları yazıda anılan parsel sahibinin 465 m2 denizden dolma rıhtım ve iskelenin kullanılması için belediyeye müracaat yaptığının belediyenin 31/10/2006-1140 s. yazıları ile Kıyı Kullanım alanında kaldığını,3621 S.K tabi olduğunu, imar durumunu,1/1000 ve 1/5000 ölçekli plan örneklerini,hali hazır planı ve tespit tutanakları ve fotoğrafların ekte gönderildiğini ancak denizden dolma yerin tapu ve çapının gönderilmesi gerektiğini bildirir yazılarından anlaşılacağı üzere Adalar Belediyesi bu tarihlerde yapılan işlemin detayına kadar bildiklerini ama işlem yapmadıkları anlaşılmaktadır. Kısaca bu tarihlerde de Ne bir suç duyurusu nede bir yıkım yapılmamıştır. Sadece talep sahibi olan parsel sahibinin devamlı surette kiralamaya ilişkin taleplerinin yerine getirilmesine gayret gösterildiği anlaşılmaktadır.

2-) 19/4/2004-99 sayılı Adalar Belediye Başkanı olarak o dönemin başkanı olan Coşkun Özden imzalı yazıda Büyükada 130ada,5,6-7 parsel önüne isabet eden denizden dolma alanın 28/9/1991 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar planında Kıyı Kullanım alanında kaldığını bildirir cevabi yazısı görülmektedir.

3-) 31/10/2006-1140 sayılı Adalar Belediye Başkanı olarak o dönemin başkanı olan Coşkun Özden imzalı yazıda A.Y Milli Emlak Dai. Bşk.’na yazılan yazıda anılan yerin28/9/1991 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar planında Kıyı Kullanım alanında kaldığını ve 3621 s yasa kapsamında bulunduğunu bildirir cevabi yazısı görülmektedir. Ancak bu bildirimde bulunup olaydan haberdar olmasına rağmen Ne bir suç duyurusu nede bir yıkım yapılmamıştır.

4-) 8/12/2006 -1215 sayılı Adalar Belediye Başkanı olarak o dönemin başkanı olan Coşkun Özden imzalı yazıda söz konusu parselin Nazım İmar Planında H=6,50 irtifada konut alanında kaldığını bildirir cevabi yazısı görülmektedir.

5-) 4/7/2007-565 sayılı Adalar Belediye Başkanı olarak o dönemin başkanı olan Coşkun Özden imzalı yazıda Büyükada 130 ada,5 parsel önüne isabet eden denizden dolma mahal üzerindeki beton iskele ve duvarın dosyasında yapılan incelemede herhangi bir izni,projesi,ruhsatının bulunmadığı 3621 S.Yasaya aykırı olarak kaçak yapıldığını Milli Emlak daire Bşk’ğına bildirir cevabi yazısı görülmektedir.Ama yine Ne bir suç duyurusu nede bir yıkım yapılmamıştır.

6-) 9/8/2007-723 sayılı Adalar Belediye Başkanı olarak o dönemin başkan Yrd olan İshak GÜVELİ imzalı yazıda Büyükada 130 ada,5 parsel önüne isabet eden denizden dolma mahal üzerindeki beton iskele ve duvarın dosyasında yapılan incelemede herhangi bir izni,projesi,ruhsatının bulunmadığı 3621 S.Yasaya aykırı olarak kaçak yapıldığını İstanbul V numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun bildirir cevabi yazısı görülmektedir.Ama yine Ne bir suç duyurusu nede bir yıkım yapılmamıştır.

7-) 26/9/2007-809 s. Kurul kararında anılan parseldeki anılan parsel sahibinin 465 m2 denizden dolma rıhtım ve iskelenin kullanılması için belediyeye müracaat yaptığının belediyenin 31/10/2006-1140 s. yazıları ile Kıyı Kullanım alanında kaldığını,3621 S.K tabi olduğunu,imar durumunu,1/1000 ve 1/5000 ölçekli plan örneklerini,hali hazır planı ve tespit tutanakları ve fotoğrafların ekte gönderildiğini söz konusu yerin kiraya verilip verilmemesinde sakınca olup olmadığının kurulda değerlendirilerek alınacak kararın İst. Valiliği Defterdarlık A.Y. Milli emlak Dairesi Başkanlığına bildirilmesine ilişkin görüşmeler sonrasında “ KİRALAMA KONUSUNUN KIYININ KAMU KULLANIMINA AÇIK OLMASI HALKA AÇIK GEÇİŞLERİN KAPATILMAMASI ŞARTIYLA 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI HAZIRLANINCAYA KADAR KİRALANMASINDA SAKINCA OLMADIĞINA KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI ONAYLANDIKTAN SONRA KİRALAMA TALEBİNİN TEKRAR DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİNE OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLMİŞTİR” kararı çıkmış ve Belediye temsilcisi İbrahim ÇIRALI’da imzaladığı görülmüştür. Bu karardan sonra dahi sahil şeridi kamuya açılmamış yolu kapatan parsel sahibinin demir parmaklıkları dahi mal sahibince kaldırılmamıştır. Belediye mal sahibinin isteğine göre kurula girip görüş bildirmekte aleyhte karar çıktığında ise uygulamamakta kurul üyeleri de belediye temsilcisine dahi neden Belediyenin Kurul kararlarının uygulanmadığını sormamakta yada sormaktaysalar da kararlarının OTOKONTROLÜNÜ YAPMAMAKTA oldukları görülmektedir.

8- ) 26/9/2007-810 s. Kurul kararında Büyükada 130 ada,5 parsel önüne isabet eden denizden dolma mahal üzerindeki beton iskele ve duvarın dosyasında yapılan incelemede herhangi bir izni,projesi,ruhsatının bulunmadığı 3621 S.Yasaya aykırı olarak kaçak yapıldığını Belediyenin yazmış olduğu 9/8/2007-723 sayılı yazısı okunmuş ve yine kaçak olarak yapılan duvarın yıkılmasına ve gereğinin yapılması için Adalar Belediye Başkanlığına bildirilmesine oy birliği ile karar verilmiş belediye temsilcisi İbrahim ÇIRALI’da imzaladığı görülmüştür. Kurulun 810 numaralı kararı çok tartışmalıdır. Beton iskelenin ve rıhtımın kaçak yapıldığı 3621 S.Yasaya karşı ruhsatsız yapılmasına karşın bu imalatların yıkımına karar vermemesi de anlaşılır değildir. Hem kaçak olduğunu hep beraber okuyorlar ama sadece duvar için yıkım kararı çıkıyor. Suç duyurusunda duvar için dahi bulunulmuyor. Mantık kabul etmez bir kurul kararı olmuştur. Belediyece yine Ne bir suç duyurusu nede bir yıkım yapılmamıştır.

9-) 10/1/2008 tarih 2007/1210 sayılı Adalar Belediye Başkanı olarak o dönemin başkanı olan Coşkun Özden imzalı yazıda anılan parsele ait kurul kararı ek yapılarak izinsiz yapılan duvarın yıkılması aksi takdirde yasal işlemlere başlanacağı bildirilmiş ama dosyasında yapılması gereken bir yasal işlem görülmemiştir. Ne bir suç duyurusu nede bir yıkım yapılmamıştır.

10-) İstanbul V numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28/4/2009-659 yazılarında (belge No:10) parsel önündeki alanın kiralanabilmesi için 1/8/2008 -1389 sayılı kararlarında(belge No:22) belirtilen hususların Adalar Belediye başkanlığınca yerine getirilip getirilmediğinin araştırılmasının yapılarak parsel üzerindeki tüm izinsiz uygulamaların Belediyesince tespit edilerek (duvar,beton mahal,iskele,vb)kaldırılmasından sonra 26/09/2007-809 s. Kararlarının geçerli olduğuna karar verildiğini ve gereği içinde Adalar Belediyesine yazılan yazı için , gereği olabilecek Ne bir suç duyurusu nede bir yıkım yapılmamıştır.

11-) Adalar Belediyesinin 921 sayılı yazıları ile kurula gönderdiği anılan parseldeki binanın yapımına ve ruhsatına ilişkin belgeler ile kurul binanın ruhsatlı olup olmadığı ile yapılan ruhsata aykırı imalatlar yönünden incelemeye aldığı ancak ilk ruhsatlı projesine göre ruhsatsız kaçak yerlerden bahsetmediğinden ,2008 yılında binadaki kaçak çatı katının ve bodrum katının yapılmamış olduğu anlaşılmaktadır.

12-) İstanbul V numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun Uzman yardımcısı Ozan RİJAVEC tarafından anılan parselde 6/8/2007-1443 ve 16/8/2007-1510 sayılı raporunda söz konusu duvarın yasal olmadığını,bahse konu olan dolgu alanının yanından Şair Celal sokağı geçen 5 parseldeki 2 Katlı yapının önünde yer aldığıgörüldüğünü,dolgu kısım ve 5 parseldeki yapı denizden bakılınca solda kalan sokaktan yukarı giden bir beton duvar ile ayrıldığını ve bu duvar yüzünden parsel içine giriş yapılamadığından dolgu alanın fotoğrafının dışarıdan çekildiğini ,dolgu alanını içeri alan beton duvarın yasal olup olmadığı araştırmasının neticesinde yasal olmadığı kanaatine vardığını,ayrıca denizden dolma mahal üzerinde yapılan beton iskele ve beton duvarın dosyasında yapılan incelemesinde herhangi izni ,projesi,ruhsatının bulunmadığı görüldüğünden 3621 s.yasaya aykırı olarak kaçak olarak yapıldığının tespitini yapmıştır. Uzmanın tespitine göre de o tarihlerde parsel içindeki yapının 2 katlı olduğunu raporlamıştır. Demek ki o tarihlerde yapının kaçak yapılan eklentilerinin yapılmadığı daha sonra yapıldığı anlaşılmaktadır.

13-) (2 Nolu belge) İBB Bşk’lığı K.V.D. Bşk’lığı-K.U ve D.Müd’lüğüne e-posta ile 18/2/2015-191109 sayılı yapılan şikayette Adalar İlçesi,Büyükada 130 ada 5 parsel sayılı yerde izinsiz olarak denize dolgu , kaçak iskele yapıldığı ve parselde bulunan yapıda güçlendirme yapıldığı ihbar edilmiş ve gereğinin yapılması istenmiştir. Yapılan incelemeye göre 18/02/2015 -191109 sayılı dilekçe ile müdürlüklerine “dış cephe boya,badana,çatı tamiri,izolasyon,banyo ve mutfak yenilenmesi işleri” için basit BAKIM ONARIM izni talep edilmesi üzerine Kurumun teknik elemanlarınca hazırlanan rapor doğrultusunda “ONARIM ÖN İZİN BELGESİ” düzenlenmiş ancak 6/5/2015 tarihinde yerinde yapılan kontrolde verilen onarım ön izin belgesi ve hazırlanan rapora AYKIRI olarak parsel önünde bulunan mevcut iskelelerin güçlendirilerek onarıldığı,iskelelerin arasında bulunan alanda iş makineleri ile derinleştirme yapıldığı tespit edilmiş gereği için Adalar Belediye Bşk’lığına,Çevre Koruma Müdürlüğüne,Anadolu Yakası Zabıta Müdürlüğüne,ve bilgi için İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Müdürlüğüne yazılmış ve Anadolu Yakası Zabıta Müdürlüğünün 28/5/2015 tarihli yazılarıyla kaçak iskele ve güçlendirme yapan firmalara tebligat yapılarak işin durdurulduğunu belirtilmiş ve K.U ve D.Müdürü Murat TUNCAY tarafından imzalanmıştır.

14-) (3 Nolu belge) K.U ve D.Müdürü Murat TUNCAY teknik elemanlarına yaptırttığı inceleme sonucunda mevcut iskelenin betonarme güçlendirilmesinin yapıldığını,lodos nedeniyle sahilde büyük kayalar geldiği nedeni ile bu derinleştirmenin yapıldığı iddiasının doğru olmadığının buna rağmen deniz tabanının kazılarak derinleştirildiğinin fotoğraflarla sabit olduğunun tespitini yaptırtmış ve raporun dağıtımını Adalar Belediye Bşk’lığı ile İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Müdürlüğüne kendisi imzalayarak göndermiştir. Bu rapor Adalar Belediyesi Teknik elemanlarınca tutulan rapora göre %100 tersi bir rapor olup mahal yerlerinin çekilen fotoğraflarıyla raporlarının gerçekliliğini kanıtlamışlardır. Oysa Adalar Belediyesi Teknik elemanları ısrarla deniz tabanında derileştirilme yapılmadığını , bina da da ve iskelede güçlendirilme yapılmadığını dolayısı ile çalışmaları durduracak ve yapı tatil tutanağı tutacak bir aykırı inşai faaliyet içerisinde bulunulmadığını beyan etmekte oldukları görülmektedir.

16-) (4 Nolu belge)12/5/2015-99896374 sayılı K.U ve D.Müd’lüğünün yazdığı yazıya göre İBB Bşk’lığı K.V.D. Bşk’lığı-K.U ve D.Müd’lüğüne e-posta ile yapılan şikayet ile 6/5/2015 tarihli kurum uzmanlarınca yapılan tespitte Onarım Ön izin belgesine Aykırı olarak mevcut iskelelerin güçlendirilerek onarıldığı,iskelelerin arasında bulunan alanda iş makineleri ile derinleştirme yapıldığı ve ilaveten onarım yapılan binadaki duvarların hasır çelik ile kaplanarak birbirine ankre edilerek güçlendirme yapıldığı bu çalışmalar için herhangi bir izin alınıp alınmadığını;alındıysa iznin hangi kapsamda verildiğini;alınmadıysa izinsiz uygulamanın ivedilikle durdurulması;konunun 3194 ve 2863 S.K ve ilgili yönetmelikler kapsamında değerlendirilerek yapılan işlemlere ait bilgi ve belgelerin Müdürlüklerine ve Kurula iletilmesini; söz konusu parselde yapılan onarım faaliyetlerinin basit bakım onarım kapsamını aştığından uygulamaların durdurularak İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Müdürlüğüne başvuruda bulunulmasını dağıtımlı olarak başta Adalar Belediye Bşk’lığına,Çevre Koruma Müdürlüğüne,Anadolu Yakası Zabıta Müdürlüğüne,Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Yakup DEMİRHAN İ.B.B.Başkanı adına imzalayarak göndermiştir.

17-) (9 Nolu belge) 28/5/2015 tarihinde İ.B.B. Zabıta Dai. Bşk. Anadolu Yakası Zabıta Müdürlüğü tarafından İBBB Kurul ve Koruma Uygulama Denetim Müdürlüğüne 13/5/2015 tarihli yazılarının gereğinin yapıldığını tutulan tebligatın 5 adet fotoğrafın ve bir adet hava fotoğrafının yazılarına ek olarak konduğunun vekaçak çalışmanın durdurulduğunu Anadolu Yakası Zabıta Müdürü Bahtiyar YILMAZ tarafından imzalandığı görülmüştür.

18-) (11-12 Nolu belge) 16/6/2015 -2787 sayılı Kültür Turizm Bakanlığı İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı net anlaşılır şekilde olmasına rağmen en dikkat çekici kısımların yorumunu yapar isek “parsel önündeki dolgu alana ilişkin kiralama konusunun kıyının kamu kullanımına açık olması ve halka açık geçişlerin kapatılmaması şartı ile 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planları hazırlanıncaya kadar kiralanmasında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu açısından sakınca olmadığına Koruma amaçlı İmar Planı onaylandıktan sonra kiralama talebinin tekrar değerlendirilmesi gerektiğine, aynı kurulun 26/9/2007 – 810 sayılı kararı ile 5 parseldeki izinsiz duvarın Belediyesince yıkılmasına ve gereğinin yapılmasına aynı kurulun 1/8/2008-1389 kararı ile parsel yer önüne tekabül eden denizden dolma mahale ilişkin yapılan incelemede parsel üzerindeki tüm izinsiz uygulamaların Belediyesince tespit edilerek (duvar,beton mahal,iskele,vb) kaldırılmasından sonra kurulun 26/9/2007-809 sayılı kararındaki şartların geçerli olduğuna karar verilen özel mülkiyete ait anılan parselde yapılması 27/01/2015 -141 sayılı dilekçe ile talep edilen asansör projesinin Adalar Belediyesi İmar ve Şehircilik müdürlüğünce uygun bulunarak kurula gönderildiği sonra bir takım eksiklikleri daha sonra tamamladıklarını ve 3194 ve 2863 S.K lara göre uygun bulunduğu belirtilerek kurula gönderildiğini, anılan parselde onarım ön izin belgesine aykırı olarak söz konusu parseldeki binanın ve beton iskelenin güçlendirildiğini,makine ile deniz tabanında derinleştirme yapıldığının tespit edildiğini,duvarların hasır çelik ile kaplanıp birbirlerine ankre edilerek güçlendirme yapıldığının tespit edildiğini ,söz konusu çalışmalar ile ilgili olarak herhangi bir izin alınıp alınmadığını,alındıysa iznin hangi kapsamda verildiğini,alınmadı ise uygulamaların ivedilik ile durdurulması;3194 ve 2863 sayılı yasalar ile ilgili yönetmeliklere göre değerlendirilerek yapılan işlem ilişkin bilgi belgelerin iletilmesi,yapılan işin basit onarımı aştığından uygulamaların durdurulmasına yatay asansör projesinin ise 1/1000 koruma amaçlı İmar Planlarının onaylanmasından sonra değerlendirilebileceğiniİstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 1/8/2008-1389 sayılı kararında da belirtilen parselin önündeki denizden dolma mahaldeki tüm ruhsatsız uygulamaların (duvar,beton mahal,iskele,vb) kaldırılması için ilgililere 6 ay süre verilmesine , süre bitiminde KUDEP’ten teknik rapor istenmesine karar verildiğini Adalar Belediyesi Temsilcisi Yaşar N.KIROĞLU ve Başkan ve yardımcısı dahil 8 üye imza altına aldığı görülmüştür.

19-) (13 Nolu belge) K.U ve D.Müd’lüğünün yazdığı yazıya 2/7/2015-99896374/6..sayılı yazılarında ; İBBB Kurul ve Koruma Uygulama Denetim Müdürlüğü tarafından 18/2/2015 tarihli şikayete esas incelemelerinin konunun uzmanı ve teknik kadrolarını incelettirme sonucu hazırlanan rapor ile Adalar belediyesi mıntıka mühendislerinin hazırladıkları raporun örtüşmediği 13 nolu belgedeki yazıdan görülmektedir. Kurulunuzmanlarının tuttuğu raporda verilen Onarım Ön İzin Belgesine aykırı davranıldığını iskelelerin güçlendirilerek onarıldığı, deniz tabanında derinleştirme yapıldığı,onarım yapılan binalarda çelik hasır ile birbirine ankre edilerek güçlendirme yapıldığının tespitini yaparken Adalar Belediyesi raporlarında ise hasır çelik ile kaplanıp birbirine ankre edilerek güçlendirme yapıldığı söylenen çalışmanın güçlendirme olmadığı sıvayı koruma amaçlı döşenmiş bulunan hasır donatının sökülerek eski haline getirildiği;iskelenin ise karkasına dokunulmadan onarıldığı,deniz tabanı ile ilgili hususun ise lodos nedeni ile kıyıya doldurulan kayaların kaldırılması için konuşlandırılmış olduğu belirtildiği ancak 6/5/2015 tarihinde yerinde yapılan incelemede,pas payı kaldırıldığı iddia edilen hasır çelik donatıların yerinde yeni imal edilmiş olduğu aksi takdirde hasır çelik donatıların altında sıva olması gerektiğini,fakat hasırların altının boş ve ankraj ile birbirine tutturulduğunu ,1947 yılında inşa edilmiş olan yapının o dönemin tekniğinde taşıyıcı duvarın yığma tuğlalarla yapılmış olduğunu duvarların birbirine hasır çelik ile ankre edilmediğini,hasır donatı imalatının bir güçlendirme yöntemi olarak kullanıldığını ,karkasına dokunulmadan onarıldığı iddia edilen iskelenin betonarme kalıp ve demirlerinin fotoğraflar ile sabit olduğunu kısaca Adalar Belediyesinin 27/5/2015 tarihli tutanağının gerçeği yansıtmadığını beyan ettikleri görülmüştür.

20-)(14 Nolu belge) 13 nolu belgedeki İBBB Kurul ve Koruma Uygulama Denetim Müdürlüğünün yazısını destekleyen fotoğraflar görülmektedir.

21-) (15 Nolu belge) Adalar Belediyesinin 27/5/2015 tarihli tutanağında ,İBBB Kurul ve Koruma Uygulama Denetim Müdürlüğü uzmanlarının hazırladığı Yapı Tespit Tutanağı ve Anadolu Yakası Zabıta Müdürlüğü tarafından tutulan Tebellüğ İlmühaberine tezat oluşturmuştur.

Adalar Belediyesinin 27/5/2015 tarihli tutanağında Mahallinde yapılan kontrolde taşınmazdaki tamir çalışmalarının devam ettiği,ilgi yazıda belirtilen hususlar ile ilgili duvarların çelik hasır ile birbirine ankre edilerek güçlendirme yapıldığı belirtilen çalışmanın,taşınmazın zemin kat ortak duvarının her iki yüzeyine 8 mm kesitli çelik donatı ile yapılan kaplama olduğu duvarda güçlendirme amaçlı olmadığını pas payı kazınarak sökülen yüzeye yapılacak sıvayı koruma amaçlı olarak döşenmiş bulunan hasırın sökülerek eski haline getirildiğini tespit tutanağındaki resimde gözüken ve 30/1/2015-2/2/2015 tarihler arasında tahribatlı lodos fırtınasında deforme olan iskelenin karkasına dokunulmadan onarıldığını ,deniz taban seviyesinin düşürülme çalışmaları yaptığı söylenen geminin ise aynı lodos fırtınasında sürüklenen büyük tonajlı kaya kütlelerinin yerini kaydırmak üzere kısa süreliğine aynı yerde konuşlandırılmış olduğunu deniz tabanını düşürme çalışması olmadığıkanaatine varılarak Adalar Belediyesinin mıntıka mühendisleri ve İmar Şefi A.Fikri OKUMUŞ tarafından imzalanarak tutanak tutulduğu görülmüştür.

22-) (16 Nolu belge) 15- Nolu belgedeki tutanağın üst yazı ile İBB Bşk’lığı K.V.D. Bşk’lığı-K.U ve D.Müd’lüğüne gönderilmek üzere Belediye Bşk Vekili Kazım Şakar tarafından 11/06/2015 tarihinde imzalandığı görülmüştür.

23-) (17 Nolu belge) Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nün; Koruma Uygulama Denetim Müdürlüğü’nün 13/5/2015 tarihli ve Kendilerine bağlı 1 numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Müdürlünün 21/5/2015 tarihli yazılarına verilen cevapta özet ile; Koruma Uygulama Denetim Müdürlüğü’nün sorduğu bahse konu parselde izinsiz denize dolgu,kaçak iskele, yapıda güçlendirme yapıldığı ve bu işlemlerin basit onarımı aştığını onarılan iskeleler,derinleştirme çalışmaları yapılan rıhtım önü deniz tabanının ve güçlendirme çalışmaları ile ilgili olarak herhangi bir iznin alınıp alınmadığını alındıysa hangi kapsamda verildiğini,alınmadı ise ivedilikle durdurulması gerektiğini konunun 3194 ve 2863 S.K ve ilgili yönetmelikler kapsamında değerlendirilerek yapılan işlemlere ait bilgi belgelerin iletilmesini, yapıdaki onarım faaliyetlerinin basit bakım onarım kapsamını aştığından uygulamanın durdurularak İstanbul V numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne başvuruda bulunulması hususlarını talep ettiği, 1 numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Müdürlünün tarihli yazısında ise 7/3/2011 -3125 s.kararı ile düzeltmelerle uygun bulunan 21/9/2011 onanlı 1/5000 Adalar Koruma amaçlı Nazım İmar Planında söz konusu parselin Doğal Sit Alanında kalmadığı,Kentsel Sit Alanında kaldığı tespit edildiğinden söz konusu şikayetin İstanbul V numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca değerlendirilmesi varsa iskele, dolgu alanı hakkında bilgi ve belgelerin ilgili kuruma gönderilmesi gerektiğini talep etmişler, bunun üzerine Kendilerine bağlı müdürlükleri olan İmar Planlama Şube Müdürlüğünce yapılan arşiv incelemesinde şikayet konusu alana ilişkin Kıyı Kanunu ve İlgili Yönetmeliği kapsamında ONAYLANAN BİR İSKELE-DOLGU İMAR PLANIN BULUNMADIĞI cevabı verildiği ve 3621-3930 Kıyı Kanunun “Kontrol İmar Mevzuatına Aykırı Yapı ve Ceza “ başlığı altındaki 13. Maddesinde “Bu kanun kapsamında kalan alanlardaki uygulamaların kontrolü; belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediye,dışında ise valilikçe yürütülür,ilgili bakanlıkların teftiş ve kontrol yetkileri saklıdır.denilmekte olup Kıyı Kanunun uygulanmasına dair yönetmeliğin 19. Maddesinde;”Kıyılarda doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan alanlarda ve sahil şeritlerindeki uygulamalar ve bunların kontrolü belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediye,dışında ise valilikçe yürütülür ”hükmü bulunduğunu anılan parsele ait imar aykırılıkları için 2863 ve 3194 S. K uyarınca gereğinin ilgili belediyesince yapılması gerektiği yönündeki görüşlerini bildirerek,gereği için Adalar Belediyesi Başkanlığına dağıtımını yaptığı görülmektedir.

24-) (18 Nolu belge) Altında imza olmadığında Adalar Belediyesinin 15 nolu belgelerinin eki olduğu anlaşılan çelik hasır donatısının ne şekilde montajının yapıldığını gösterir foto.

25-) (19 Nolu belge) İstanbul V numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 14/5/2015 tarih 2700 karar nosu ile kısaca anılan parselin önündeki dolgu alana ait ilişkin kiralama konusunun kıyının kamu kullanımına açık olması ve halka açık geçişlerin kapatılmaması şartı ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanıncaya kadar kiralanmasında 2863 S. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu açısından sakınca olmadığına, Koruma Amaçlı İmar Planı onaylandıktan sonra talebin tekrar değerlendirilmesi gerektiğine,aynı kurulun 26/9/2007 tarihli 810 sayılı kararı ile 5 parseldeki izinsiz duvarın Belediyesince yıkılmasına ,gereğinin yapılmasına,aynı kurulun 1/8/2008 tarih 1389 sayılı kararı ile parsel yer önüne tekabül eden denizden dolma mahale ilişkin yapılan incelemede ,parsel üzerindeki tüm izinsiz uygulamaların Belediyesince tespit edilerek (duvar,beton mahal,iskele,vb)kaldırılmasından sonra Kurulumuzun 26/9/2007 -809 S. Kararındaki şartların geçerli olduğuna,yine anılan parsele talep edilen yatay asansör projesinin 27/01/2015 -141 s. Yazı ile iletildiğini ayrıca Adalar Belediyesi tarafından da 10/3/2015 -99330125/2015-141 yazıları ve ekleri ile kurula gönderildiği daha önce kurula gönderilen söz konusu yere ait yatay asansör projesinin ilgili kanunlar yönünden uygun görülmüş olmasına ve Adalar Belediyesinin yatay asansör projesinin uygulanabilmesi için 9/4/2015 -442 sayılı yazıları ile cevap istemelerine,kurul müdürlüğü uzmanlarının konu ile ilgili raporunun okunmasına rağmen anılan parsele ait yatay asansör projesinin Kurul üyelerince yerinde inceleme yapılmasına ve konunun bundan sonra değerlendirilmesine karar verildiği ve Adalar Belediyesi Temsilcisi olarak Başkan yardımcısı Yaşar N.KIROĞLU ve iki üyenin bulunmaması haricindeki tüm üyelerin ve Başkan tarafından imza altına alındığı görülmüştür.

26-) (21 Nolu belge) 2/6/2015-13846789 sayılı İBBB Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı tarafından ; Koruma ve Uygulama Denetim Müdürlüğünün 12/5/2015 -1015 sayılı yazısına cevaben 21/5/2015 tarihinde anılan parselde Hafriyat Toprağı,İnşaat ve yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde yapılan imcelemede parsele ait herhangi bir döküm yapılıp yapılmadığının tespitinin yapılamadığını,anılan alandaki kıyı kenar çizgisinin değiştirilip değiştirilmediği ile ilgili bir değişiklik olup olmadığı ile ilgili Kanunlar ve mevzuatlar çerçevesinde incelenerek gereğinin yapılması için Adalar Belediyesi Başkanlığına yazıldığı ve Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanı tarafından İBB Belediye Başkanı adına imzalandığı görülmüştür.

27-) (22 Nolu belge) İBB Zabıta Daire Başkanlığı-Anadolu Yakası Zabıta Müdürlüğü tarafından Koruma Uygulama Denetim Müdürlüğün 12/5/2015-1015 sayılı yazıları gereğince anılan parsele ilişkin tespitlerini 6/5/2015 tarihinde yerinde yaptıkları tespiti belirttikleri görülmüştür. Söz konusu tespitlerinde 10/3/2015 -519 sayılı yazıları ve ekleri ileOnarım Ön İzin Belgesine aykırı olarak mevcut iskelenin güçlendirildiğini,iskele aralarındaki alanların deniz tabanının derinleştirilme çalışmalarının yapıldığını ,onarım yapılan binada duvarların hasır çelik ile kaplanıp birbirlerine ankastre edilerek güçlendirme yapıldığının tespiti ile Müdürlüklerinden söz konusu çalışmaları yapan yaptıranların durdurularak İstanbul V numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna müracaat edilmesinin sağlanması istenilmiş ve gereğini yaptıklarını bildiren üst yazı,iki adet tebligat , 9 adet fotoğraf ve hava fotoğrafını ek yaparak Koruma Uygulama Denetim Müdürlüğüne Anadolu Yakası Zabıta Müdürü olarak Bahtiyar YILMAZ’ın imzaladığı görülmüştür.

28-) (23 Nolu belge) İBB Koruma Uygulama Denetim Müdürlüğün uzman Teknik elemanlarınca tutulan Yapı Tespit Tutanağında parsel sahibinin el değiştirdiğini yeni sahibinin ise Lucien ARKAS olarak gözüktüğü yapının kentsel ve doğal sit alanında olduğunu ve 2863 Sayılı K.T.V.K. Kanunu’nun 10.ve 16 maddeleri Kudep Yönetmeliği 7-c,d,e,g,h maddeleri gereği yapılan incelemede Onarım Ön İzin Belgesine aykırı olarak , söz konusu parselin önünde bulunan mevcut iskelenin güçlendirerek onarıldığı, iskelelerin aralarındaki bulunan alanda iş makineleri ile deniz tabanının derinleştirilme çalışmalarının yapılmakta olduğu, ,onarım yapılan binada duvarların hasır çelik ile kaplanıp birbirlerine ankastre edilerek güçlendirme yapıldığının tespitini Kurulun uzmanlarından Mimar Betül GÜNDÜZ ile Arkeolog Banu ÖKSÜZ tarafından yapıldığı görülmüştür.

29-) (24 Nolu belge) Belge 22 de bahsedilen Anadolu Yakası Zabıta Müdürü olarak Bahtiyar YILMAZ’ın yazısına ek yaptığı Tebligatlardan Binada yapılan çalışmanın ilgilisi olan Özbek ÖLEK’ e yapılan Onarım Ön İzin belgesine aykırı olarak izinsiz yapılan binada yapılan güçlendirme çalışmalarının ilgili yasalara aykırılık gösterdiği gerekçesi ile yapılan her türlü inşai faaliyetlerin durdurulmasının tebligatı yapıldığı görülmüştür.

30-) (25 Nolu belge) Belge 22 de bahsedilen Anadolu Yakası Zabıta Müdürü olarak Bahtiyar YILMAZ’ın yazısına ek yaptığı Tebligatlardan İskelede yapılan çalışmanın ilgilisi olan Halil SARI’ ya yapılan Onarım Ön İzin belgesine aykırı olarak izinsiz yapılan iskele güçlendirme,ve iskeleler arsı deniz tabanının derinleştirilmesi çalışmalarının ilgili yasalara aykırılık gösterdiği gerekçesi ile yapılan her türlü inşai faaliyetlerin durdurulmasının tebligatı yapıldığı görülmüştür.

31-) (26 Nolu belge) İBB Koruma Uygulama Denetim Müdürlüğün 6/5/2015 tarihinde beyaz masaya gelen şikayet dilekçesi,25/8/2015 – 853562 sayılı dilekçe ve ekleriyle birlikte dış cephe ,boya,badana,çatı tamiri,izolasyon,banyo ve mutfak yenilenmesi işleri için basit onarım ve talep edildiği ve 30/9/2014 99896374/YD.001/853562-186396-2253 sayılı Onarım Ön izin Belgesi düzenlenmiş olduğu ancak verilen izne aykırı hareket edildiğinin şikayet olarak kuruma gelmesi üzerine yapılan incelemede parsel önündeki iskelenin yıkılarak yeniden yapıldığı,deniz tarafındaki müştemilatın üst katının yıkılarak yeniden yapıldığı tespit edilmiş olup yapılan işlemlerin basit onarımı aştığı dolayısıyla durdurulup ilgili İstanbul V numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna başvurulmasını ve gereği içinde Adalar Belediye Başkanlığına yazıldığı ve İBB Başkanı adına Yakup DEMİRHAN’ın imzaladığı görülmüştür.

32-) (26 Nolu belge) 11/3/2008-619 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün yazısında çok ilginç bir tespit yapılmıştır. Kurulun kiralama talebi için görüş istediği Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne yazmış oldukları yazıya verilen cevap aslında olayı net ifade etmektedir.

YAZINIZ EKİNDEKİ FOTOĞRAFLARDA DA BETON DUVAR ARKASINDA BETON MAHAL VE İSKELE GÖRÜLMEKTEDİR. ANCAK İLGİ YAZINIZ EKİNDEKİ 26/9/2007 – 810 SAYILI KARARINIZDA YALNIZCA İZİNSİZ DUVAR KONU EDİLDİĞİNDEN BETON MAHAL VE İSKELE GÖZ ÖNÜNE ALINARAK KONUNUN YENİDEN KURULDA DEĞERLENDİRİLMESİNİ VE ALINACAK KARARIN İLGİLİ YERLERE DAĞITIMININ YAPILMASINI, KİRALAMA TALEBİNİN BU AŞAMADAN SONRA BAKANLIĞIMIZCA DEĞERLENDİRİLEBİLECEĞİ” tespitini yapmış ve dosyada bu konu hakkındaki tüm olması gerekenleri özetlemiştir. Kurulun kararları eksiktir. Bu eksiklik işi bilenler tarafından sadece fotoğrafların incelenmesiyle bile net gözükmekte olduğu ve yazı ekindeki fotoğraflar yazının ne kadar eksik yazıldığını Müzeler Genel Müdürü görmüş ve cevabi yazısında Kurulu doğru işlem yapılması hususunda ikaz etmiştir. Anılan dosya için kurulda çıkan eksik kararlardan Kurul komisyonundaki tüm hocalar ve Adalar Temsilcisi gıyabında Adalar Belediye Başkanı sorumludur. Görevi ihmal suçunu işledikleri,verdikleri kararlar ile kararda adı geçenlere menfaat sağladıkları suçlamaları ile karşılaşabilecekleri ihtimal dahilindedir.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.