29 Pafta,130 Ada, 5 ve 6 parsellerdeki bilirkişi raporu

29 Pafta,130 Ada, 5 ve 6 parsellerdeki usülsüzlüklerin Uzman Bilirkişi görüşü ile değerlendirilişidir.

UZMAN BİLİRKİŞİ RAPORUDUR

Bilirkişiliğimize verilen, 29 Pafta,130 Ada, 6 parsele ait yakın tarihli belgeler ile önceki KÖK raporumuza ek olarak hazırladığımız şuan ki son hal raporu ve bu parselin komşusu olan 5 parseldeki tespit raporumuzun neredeyse eş rapor(fotokopisi gibi) olacak şekilde benzerlikleri ortaya çıkınca iki komşu parselde yapılan imara aykırı kaçak inşaatlara Adalar Belediyesi Zabıtasının ve İmar Müdürlüğüne bağlı mıntıka mühendislerinin hiçbir işlem yapmadan sessiz kalmaları ardından İBB Beyaz Masasına 6/5/2015-494503 sayı ile kayıtlı 752677719 no’lu şikayet başvurusu yapıldığını ve Kurumlar arası yazışmaların/cevabi yazışmaların/birbirini yalanlayan tutanakların/Adalar Belediyesi Zabıtasının parsellerdeki kaçak inşaatlara hiçbir işlem yapmayışı/maalesef Adalar İlçesindeki kaçak inşaatlara A.Y.Zabıta Müdürlüğünün İşlem yapması ve inşaatları durdurması/Parsellerdeki yıkım kararı olan havuz, duvar, iskele, rıhtım vb mahallere Adalar Belediyesinin yıkım kararını uygulamadığı gibi yıkım kararı olan parsele ilgili Kanun gereği Bakım Onarım Ruhsatı dahi verilemeyeceği için parsel sahiplerinin Kurula yönlendirilerek Kuruldan “Onarım Ön İzin Belgesi ” alınmasının sağlanması/ Kurula görüş bildirirken parsel hakkındaki gerçeklerin(yıkım kararlarının)bildirilmemesi/ Kurula görüş bildirirken parsel içindeki binaların ve eklentilerinin/müştemilat bulunup bulunmadığının bildirilmemesi/Kuruldan“Onarım Ön İzin Belgesi”’nin parsel sahiplerine verilmesinin sağlanması için Adalar Belediye Temsilcisinin yoğun çaba göstererek Kurul Üyelerini ikna etmesi ve Kuruldan “Onarım Ön İzin Belgesi”’nin verilmesinin sağlanması/kaçak inşaatı meşru göstermek amacı ile gerçeklere aykırı tutanak tutulması/aynı tarihlerde iki kaçak iskelenin güçlendirme adı altında kaçak olarak inşaatının yapılması/iki parselin de 20 mt’lik sahil şeridinin komple kendi arsalarına dahil edildiği/ 6 nolu parselde sahil şeridinde ayrıca havuz yapıldığı, havuzun yıkım kararı olduğu ama yıkılmadığı/aynı tarihlerde iki parseldeki kaçak olarak yapılmış olan müştemilatlar da üst/alt katlarının yıkılıp yeniden yapıldığı (vaziyet planlarında müştemilat işli olmadığına göre iki parseldeki müştemilatında sonradan kaçak olarak yapıldığı anlaşılmaktadır)/iki parsel sahibinin de aynı tarihlerde birbirinin aynı kaçak inşaat imalatlarını söz birliği etmişlercesine aynı tip ruhsatlar ile aynı yöntemler ile yapmaları ve Adalar Belediyesinin de Kurulun defalarca tüm ikazlarına rağmen kaçak inşaatları durdurmaması parsel sahipleri ile Adalar Belediyesi arasında sanki gizli bir anlaşmanın varlığını işaret etmekte olduğunu/Kurulun Adalar Belediyesine yazdığı kaçak inşaatlar ile ilgili olarak yasalar ve ilgili yönetmeliklere göre işlem yapılması gerektiği hakkında onlarca yazılarına rağmen Belediyenin ne yıkımlarla ilgili ne de ilgili Kanunlar yönünden hiçbir işlem yapmamış olması BAŞLICA DİKKAT ÇEKEN HUSUSLAR olarak gözükmektedir.

İBBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı Koruma Uygulama Denetim Müdürlüğünün 6 no’lu parsel hakkında 13/5/2015 -99896374 sayılı yazıları ile anılan parsel sahibinin 25/8/2014-853562 dilekçeleri ile dış cephe, boya, badana, çatı tamiri, izolasyon, banyo ve mutfak yenilenmesi işleri için basit bakım onarım izni talep etmesi üzerine Müdürlüğün denetim uzmanlarının hazırladığı 30/9/2014-….2253 sayılı yazıları ve sunulan raporları doğrultusunda “Onarım Ön İzin Belgesi ”verildiği (5 no’lu parselin aynı izni) ancak 6/5/2015 tarihindeki yapılan incelemede “Onarım Ön İzin Belgesi ”’ne aykırı olarak parsel önündeki iskelenin yıkılarak yeniden yapıldığı, deniz tarafındaki üst katının müştemilatın yıkılarak yeniden yapıldığı tespit etmeleri ve yıkılarak yeniden yapılan iskele ile ilgili herhangi izin alınıp alınmadığı, alındı ise ne şekilde verildiği, izin alınmadı ise ivedilik ile durdurulması, konunun 3194,2863 S.K’lar ve ilgili yönetmelikler kapsamında değerlendirilerek yapılan işlemlere ait bilgi ve belgelerin Müdürlüklerine ve Kurula iletilmesi gerektiğini yapılan onarım adındaki faaliyetlerin basit onarım kapsamını aştığından İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna başvuruda bulunmaları gerektiğini 6/5/2015 tarihli YAPI TESPİT TUTANAĞI ile Adalar Belediye Başkanlığına bildirmelerine rağmen Kaçak inşaat tespiti ile herhangi bir işlem yapılmadığını bunun üzerine İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı Koruma Uygulama Denetim Müdürlüğü Anadolu Yakası Zabıta Müdürlüğünün devreye girerek söz konusu parsellerdeki inşaatları durdurmak üzere 22/5/2015 tarihinde 5-6 parsellere gitmişler,6 parselde Mahmut Yangel’e, 5 Parselde Halil Sarı’ya Tebellüğ etmişlerdir. (Belge No=8-25) (Benzer ruhsat 5 nolu parsel içinde verilmiştir)

Anadolu Yakası Zabıta Müdürlüğü 28/5/2015- 48964485 (Belge No=9) ile Koruma Uygulama Denetim Müdürlüğüne hitaben yazılarında 6 nolu parsel sahibine parsel önündeki mevcut iskelenin ve müştemilatın kırılıp yeniden yapılmasının “Onarım Ön İzin Belgesi ”’ne aykırı olduğunu yapılan işin onarım faaliyetlerini aştığı sebebi ile uygulamanın durdurularak İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna başvuruda bulunmaları gerektiğini ve izinsiz uygulamanın ivedilikle durdurulması aksi takdirde 3194,2863 S.K ve ilgili yönetmeliklere göre işlem yapılacağı hususunda tebligat yapılarak ÇALIŞMANIN DURDURULDUĞUNU beyan ettiği,1 tebligat,5 ad. Fotoğraf ve hava fotoğrafının ek yapılarak Anadolu Yakası Zab. Md. Bahtiyar YILMAZ’ın imzaladığı görülmektedir. (Benzer yazı 5 nolu parsel içinde yazılmıştır. Belge No=22)

5- Nolu belge’de 2/6/2015 tarihli İBB Bşk’lığı Çevre Koruma Kontrol Daire Bşk’lığına bağlı Çevre koruma Müdürlüğünce; Koruma Uygulama Denetim Müdürlüğünün yazısında anılan parseldeki yapılan tespitte yapının üst katının ve parsel önündeki iskelelerin yıkılarak yeniden yapıldığı belirtilmekte konunun 3194 ve 2863 s.k ve ilgili yönetmeliklerine göre değerlendirilerek sonucundan Koruma Uygulama Denetim Müdürlüğüne ve İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Müdürlüğüne bilgi verilmesi istenmiş olup kendi teknik elemanlarınca “Hafriyat Toprağı,İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde “ 21/5/2015 tarihinde anılan yere hafriyat dökümü yapılıp yapılmadığı tespit edilemediğini 3621 S.Kıyı Kanunu deniz kıyı kenar çizgisinin tespiti,kıyıların kullanılması,korunması ile kıyılarda doldurma,kurutma yolu ile kazanılan alanlarda deniz ve göllerin kıyılarının devamı niteliğinde olan sahil şeritlerinde planlama ve uygulama esasları ile anılan alanın tarafınızca kıyı kenar çizgisinde herhangi bir değişiklik oluşturup oluşturmadığını ilgili kanun ve mevzuatlar doğrultusunda incelenerek gereğinin yapılmasının İstanbul Valiliği(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne) ve İlçesinden sorumlu olan Adalar Belediye Başkanlığına bilgi içinde Kurul ve Koruma Uygulama Denetim Müdürlüğüne Mustafa TAHMAZ İ.B.B.Başkanı adına imzalayarak göndermiştir. (Benzer yazı 5 nolu parsel içinde yazılmıştır. Belge No=21)

6- Nolu belge’de İBB Bşk’lığı K.V.D. Bşk’lığı-K.U ve D.Müd’lüğün 6/5/2015-494503sayı ile kayıtlı Beyaz Masaya şikayet evrakına göre 2 nolu belgedeki yazışmaların İBB’nin Halkla İlişkiler Müdürlüğüne şikayet gereğinin işleme alındığını gösterir yazı K.U ve D.Müdürü Murat TUNCAY tarafından imzalanmıştır. (Benzer yazı 5 nolu parsel içinde yazılmıştır. Belge No=2)

7- Nolu belge’de Koruma Uygulama Denetim Müdürlüğünün 13/5/2015-1045 sayılı yazıları ile İstanbul Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bilgilendirilerek tutulan fotoğraflı raporların tetkik ve ilgili kanun ve mevzuatlara ile göre incelenerek gereği yapılması istenmiş olup Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce; İmar ve planlama Şube Müdürlüklerinin arşivlerinde yapılan incelemede “şikayet konusu alana ilişkin Kıyı Kanunu ve İlgili yönetmeliği kapsamında onaylanan bir iskele – dolgu imar planı bulunmadığı belirlenmiştir” cevabını vermiş ve 3621-3830 kıyı kanunun”Kontrol İmar Mevzuatına Aykırı Yapı ve Ceza başlığı altındaki 13. Maddesinde ;” Bu kanun kapsamında kalan alanlardaki uygulamaların kontrolü,belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediye ,dışında ise valilikçe yürütülür.ilgili bakanlığın teftiş ve kontrol yetkileri saklıdır. Denmekte olduğunu ilgili kanunun 19. Mad. “Kıyılarda doldurma ve kurutma yolu ile kazanılan alanlarda ve sahil şeritlerindeki uygulamalar ve bunların kontrolü belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediye ,dışında ise valilikçe yürütülür hükmü bulunmakta olduğunu ve bu bağlamda Adalar ilçesindeki anılan yere ait imar aykırılıkları ile ilgili olarak 2863 ve 3194 S.K kapsamında şikayet konusu iskele ile ilgili olarak da Kıyı Kanunu 3621 S.K uyarınca gereğinin ilgili Belediyesince yapılmasını gereği için Adalar Belediye Başkanlığına bilgi içinde İBBB Kurul ve Koruma Uygulama Denetim Müdürlüğüne İbrahim BÜYÜKAKIN imzalayarak göndermiştir.(Benzer yazı 5 nolu parsel içinde yazılmıştır Belge No=17)

8- Nolu belge’de İBBB Kurul ve Koruma Uygulama Denetim Müdürlüğü tarafından 13/5/2015 tarihinde İ.B.B. Zabıta Dai. Bşk. Anadolu Yakası Zabıta Müdürlüğüne yazı ile bildirilmesini müteakibinde 22/5/2015 tarihinde kaçak olarak müştemilatın üst katı ile eski iskelenin yıkılarak yeniden betonarme olarak yapıldığı tespit edilen mahaldeki sorumlu firmanın yetkilisine Tebellüğ İlmühaberi imzalatıldığı ve İzinsiz kaçak yapılan uygulamanın durdurulması gerektiğini aksi takdirde 3194 ve 2863 s.k göre işlem yapılacağı firma sorumlusu Mahmut YANGEL’e tebliğ edilmiş ve ZBT.Kom. Barış BAL ve Zbt Mem Fatih KAHREMAN tarafından imzalandığı görülmüştür. (Benzer tebellüğ ilmuhaberi 5 nolu parsel içinde tutulmuştur Belge No=24-25)

10- Nolu belge’de İBB Bşk’lığı K.V.D. Bşk’lığı-K.U ve D.Müd’lüğü tarafından tutulan “Yapı Tespit Tutanağı” ‘da 2863 Sayılı K.T.V.K. Kanunu’nun 10.ve 16 maddeleri Kudep Yönetmeliği 7-c,d,e,g,h maddeleri gereği yapılan incelemede parsel sahibi olarak Emel AK görüldüğü ve Onarım Ön İzin Belgesine aykırı olarak , söz konusu parselin önünde bulunan mevcut iskelenin yıkılarak yeniden yapıldığı, deniz tarafındaki müştemilatın üst katının yıkılarak yeniden yapıldığını Kurulun uzmanlarından Mimar Betül GÜNDÜZ ile Arkeolog Banu ÖKSÜZ tespiti yaptıkları görülmüştür. (Benzer Yapı Tespit tutanağı 5 nolu parsel içinde tutulmuştur Belge No=23)

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.