ADALAR BELEDİYESİNİN YAKLAŞIK 3 AYLIK GECİKMELİ YAYINLANAN ALTINDA İMZASI OLANLARI YARGIYA GÖTÜRECEK ENCÜMEN KARARI

154

01.09.2015

Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.09.2015 tarih ve 1331 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Büyükada Nizam Mahallesi 29 pafta 130 ada 5 parsel sayıda tapuya kayıtlı Asaf Derviş Sokak No:6 Büyükada/Adalar/İstanbul adresinde Lucien ARKAS’a ait olan III. A Grubu konutlar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 20.08.2015 tarih ve 1/45 cilt/Yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile mahallen yapılan incelemede 12.05.2015 tarih, 89454-1015 sayılı İBB KUDEB yazısı eki 06.05.2015 tarihli tespit tutanağı tanzim edilmiş olan mevcut bodrum + zemin + 1 normal + çatı katlı bina ile alakalı olarak evvelce 12.01.1990 tarih, 11/44 sayılı ve 08.02.1995 tarih, 18/8 sayılı yapı tatil tutanakları tanzim edilerek yasal işlem yapılmış olduğu, ancak çok eskiden olmak üzere söz konusu binanın yeniden yapılmış olduğunun anlaşıldığı, bahçede yine çok eskiden olmak üzere 2 ayrı müştemilat ve yanları açık üstü kapalı bir bölüm oluşturulmuş olduğu, mevcut denize inen patika yolun kısmen çelik konstrüksiyon olarak yenilenmiş olduğu Elektrik deposu haline getirilen su deposu olduğu tespit edilmiş olup, işgalli olduğundan mühürlenememiştir. Anayasa Mahkemesinin 10.01.2013 tarih ve 2013/8 sayılı kararında; V Esasın İncelenmesi başlığı altında bulunan ‘’….dolayısıyla yapının sahibi ibaresiyle yukarıda sayılan inşai faaliyetleri gerçekleştiren kişiler ifade edilmektedir. Başka bir deyişle yapının sahibi ibaresinden ister yapının mülkiyetine sahip kişiler isterse kiracı, yapı malikinin yakını, intifa hakkı sahibi gibi üçüncü kişiler olsun inşai faaliyeti yapan kişiler anlaşılmaktadır. Danıştay’ın istikrar kazanan içtihatlarından da yapının sahibi ibaresinden, mevzuata aykırı yapıyı inşaa eden kişinin anlaşılacağı belirtilmiş olup, uygulamada idarelerce gerekli araştırma yapılarak mevzuata aykırı inşaatı yapan kişi tespit edilmeksizin doğrudan yapının mülkiyet sahibine para cezası verilmesi yasanın amacı ve anlamı ile bağdaşmayan bir sonuç doğurur….’’ İfadesi ve 29.04.2014 tarihli tapudan da anlaşılacağı üzere, yapının Lucien ARKAS tarafından 29.04.2014 tarihinde satın alındığı yapılan aykırı uygulamaların bu tarihten önce olması itibariyle önceki yapı sahiplerinin: Zünbül ERKOHEN ve Hayim HAVİYO olduğundan uygulanacak olan para cezalarının bu şahıslara uygulanması gerekmektedir. Yapılan müzakere neticesinde; 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereğince; toplam da 420 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 26,949055 TL hesabıyla, toplam 11.318,603100 TL para cezası belirlenmiştir. Bu para cezası aşağıdaki nedenlerle arttırılmıştır: 1-) Mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi karşısında can ve mal emniyetini tehdit ediyor olduğu (11.318,603100 TL x % 100= 11.318,603100 TL), 2-) Yapılaşmaya yasak bir alanda yapılmış olduğu (11.318,603100 TL x % 80= 9.054,882480 TL), 3-) Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu (11.318,603100 TL x % 180= 20.373,485580 TL), 4-) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (11.318,603100 TL x % 20 = 2.263,720620 TL) 5-) Çevre ve gürültü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (11.318,603100 TL x % 20 = 2.263,720620 TL) dikkate alınarak yapı sahiplerinin: 12242456118 T.C. Kimlik Numaralı Zünbül ERKOHEN ve 18404256404 T.C. Kimlik Numaralı Hayim HAVİYO’ya, toplamda: 56.593,02 (ellialtıbinbeşyüzdoksanüçliraikikuruş) TL para cezası tayinine, uygulanan bu para cezası : ½ Hisse Pay / Hisse Payda sahibi: 12242456118 T.C. Kimlik Numaralı Zünbül ERKOHEN’den : 56.593,02 x ½ = 28.296,51 (yirmisekizbinikiyüzdoksanaltıliraellibirkuruş) TL, ½ Hisse Pay / Hisse Payda sahibi: 18404256404 T.C. Kimlik Numaralı Hayim HAVİYO’dan : 56.593,02 x ½ = 28.296,51 (yirmisekizbinikiyüzdoksanaltıliraellibirkuruş) TL olarak tahsil edilmesine , Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 01.09.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

182

06.10.2015

Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 06.10.2015 tarih ve 2015-1659 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi Asaf Derviş Sokak 130 ada, 5 parsel, 6 kapı no’lu yer hakkında düzenlenen 20.08.2015 tarih ve 1/45 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile mahallen yapılan incelemede 12.05.2015 tarih, 89454-1015 sayılı İBB KUDEB yazısı eki 06.05.2015 tarihli tespit tutanağı tanzim edilmiş olan mevcut bodrum + zemin + 1 normal + çatı katlı bina ile alakalı olarak evvelce 12.01.1990 tarih, 11/44 sayılı ve 08.02.1995 tarih, 18/8 sayılı yapı tatil tutanakları tanzim edilerek yasal işlem yapılmış olduğu, ancak çok eskiden olmak üzere söz konusu binanın yeniden yapılmış olduğunun anlaşıldığı, bahçede yine çok eskiden olmak üzere 2 ayrı müştemilat ve yanları açık üstü kapalı bir bölüm oluşturulmuş olduğu, mevcut denize inen patika yolun kısmen çelik konstrüksiyon olarak yenilenmiş olduğu Elektrik deposu haline getirilen su deposu olduğu tespit edilmiş olup, işgalli olduğundan mühürlenememiştir. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.09.2015 tarih ve 1331 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 01.09.2015 tarih ve 2015/154 sayılı Encümen Kararı ile de yapı sahibi Lucien ARKAS tarafından 29.04.2014 tarihinde satın alındığı yapılan aykırı uygulamaların bu tarihten önce olması itibariyle önceki yapı sahiplerinin: Zünbül ERKOHEN ve Hayim HAVİYO olduğu belirtilerek cezaları bu şahıslara uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede ve yapılan görüşme neticesinde 01.09.2015 tarih ve 2015/154 sayılı Encümen Kararının şu anki malsahibi olan Lucien ARKAS’a tebliğ edilmediği anlaşılmıştır. Belediye Encümen kararının malsahibi Lucien ARKAS’a tebliğ edilmesi için dosyanın müdürüğüne iadesine, Belediye Encümeni’nin 06.10.2015 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.