Haberdeki kanun maddeleri Ekleri:

* TCK 240 görevi kötüye kullanmak

‘Yasada yazılı hallerden başka hangi nedeniyle olursa olsun görevini kötüye kullanan memur derecesine göre 1 yıldan 3 yıla kadar hapis olunur’.

* TCK 230 görevi suiistimal

‘Hangi nedenle olursa olsun memuriyet görevini yapmakta savsama ve gecikme gösteren veya üstünün yasaya göre verdiği buyrukları geçerli bir neden olmadan yamayan memur 3 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılır. Bu savsama ve gecikmeden veya üstünün yasal buyruklarını yapmamış olmaktan devletçe bir zarar meydana gelmişse 6 aydan 3 yıla kadar hapis olunur.’

*   YENİ TÜRK TİCARET KANUNU MEVZUATINA GÖRE ZAMAN AŞIMI SÜRESİ:
6102 Sayılı TTK tüm defter ve belgelerin saklama süresi 82.Maddede tanınl-anmış olup, Ticari defter ve belgelerin saklanma süresini on yıl olarak belirlemiştir.
Kanunun 82.maddesi (1). Bendinin (a) ve (d) fıkralarında Her işletmenin saklaması gereken belgeler ve evraklar tanımlanmış olup, ilgili maddenin (5). Bendinde ise ilgili belgelerin saklama süresi on yıl olarak tanımlanmıştır.

Türk Ticaret Kanununda “ Belgelerin saklanması, saklama süresi” başlığı ile,Her Tacirin:

a ) Ticari defterlerini, envanterleri, açılış bilançolarını, ara bilançolarını, finansal tablolarını, yıllık faaliyet raporlarını, topluluk finansal tablolarını ve yıllık faaliyet raporlarını ve bu belgelerin anlaşılabilirliğini kolaylaştıracak çalışma talimatları ile diğer organizasyon belgelerini,
b ) Alınan ticari mektupları,
c ) Gönderilen ticari mektupların suretlerini,
d ) 64 üncü maddenin birinci fıkrasına göre yapılan kayıtların dayandığı belgeleri,
sınıflandırılmış bir şekilde saklamakla yükümlü olduğunu ve bu belgelerin on yıl süreyle saklanma mecburiyetini düzenlemiştir. Açılış ve ara bilançoları, finansal tablolar ve topluluk finansal tabloları hariç olmak üzere, yukarıda (a) ve (d) bendlerinde sayılan belgeler ile Ticari mektuplar, bir ticari işe ilişkin tüm yazışmalar

Türkiye Muhasebe Standartlarına da uygun olmak kaydıyla, görüntü veya veri taşıyıcılarda saklanabilmektedir. Saklanması zorunlu olan bu belgelerin;
a )
Okunur hâle getirildiklerinde, alınmış bulunan ticari mektuplar ve defter dayanaklarıyla görsel ve diğer belgelerle içerik olarak örtüşmeleri,
b ) Saklama süresi boyunca kayıtlara her an ulaşılabilme ve uygun bir süre içinde kayıtların okunabilir hâle getirilebiliyor olması gerekmektedir.

Belge konusu Kayıtlar Türk Ticaret Kanunu 65 inci maddenin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi uyarınca elektronik ortama alınıyor ise, bilgiler; Bilgisayar yerine basılı olarak da saklanabilinir.
Yasal defter ve belgelerin saklanması ile ilgili aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.
a ) Saklama süresi, ticari defterlere son kaydın yapıldığı, envanterin çıkarıldığı, ara bilançonun düzenlendiği, yıl sonu finansal tablolarının hazırlandığı ve konsolide finansal tabloların hazırlandığı, ticari yazışmaların yapıldığı veya muhasebe belgelerinin oluştuğu takvim yılının bitişiyle başlamaktadır.
b ) Bir tacirin saklamakla yükümlü olduğu defterler ve belgeler; yangın, su baskını veya yer sarsıntısı gibi bir afet veya hırsızlık sebebiyle ve kanuni saklama süresi içinde zıyaa uğrarsa tacir zıyaı öğrendiği tarihten itibaren onbeş gün içinde ticari işletmesinin bulunduğu yer yetkili mahkemesinden kendisine bir belge verilmesini isteyebilir. Bu dava hasımsız açılır. Mahkeme gerekli gördüğü delillerin toplanmasını da emredebilir.
c ) Gerçek kişi olan tacirin ölümü hâlinde mirasçıları ve ticareti terk etmesi hâlinde kendisi defter ve kâğıtları birinci fıkra gereğince saklamakla yükümlüdür. Mirasın resmî tasfiyesi hâlinde veya tüzel kişi sona ermişse defter ve kâğıtlar birinci fıkra gereğince on yıl süreyle sulh mahkemesi tarafından saklanması gerekmektedir.

Maliye – SGK ve Diğer Mevzuat Yönünden Kayıt ve Belge Saklama Süreleri

*    5510 sayılı Kanunda idari para cezaları için zaman aşımı süresi 10 yıl olarak belirtilmiştir.

SGK Mevzuatı Açısından Saklama Süresi

Sosyal Güvenlik Mevzuatı açısından işyeri yasal kayıt ve belgelerini saklama süresi daha önce 5 yıl iken, sosyal güvenlik reformuyla birlikte yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun “Prim belgeleri ve işyeri kayıtları” başlıklı 86 ncı maddesinde; işverenin, işyeri sahiplerinin; işyeri defter, kayıt ve belgelerini ilgili olduğu yılı takip eden yılbaşından başlamak üzere 10 yıl süreyle, kamu idarelerinin 30 yıl süreyle, tasfiye ve iflâs idaresi memurlarının ise görevleri süresince, saklamak ve Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilen memurlarınca istenilmesi halinde 15 gün içinde ibraz etmek zorunda oldukları belirtilmiştir.

 *  Sosyal güvenlik mevzuatı açısından; işyeri yasal kayıt ve belgelerinin sosyal güvenlik denetmenleri veya müfettişler tarafından incelenmek üzere talep edilmesi halinde, mücbir sebep olmaksızın ibraz edilmemesi veya eksik ibraz edilmesi halinde idari para cezası uygulanır. (Bkz. 2016 Yılında 5510 Sayılı Kanuna Göre Uygulanacak SGK İdari Para Cezaları) Ayrıca başta asgari işçilik incelemesi olmak üzere işveren aleyhine prim tahakkuku yapılabilir. (isvesosyalguvenlik.com)