LİTERA müfettiş raporu

LİTERA

ADALAR BELEDİYESİ BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ’nün 2016/317811 KİK no ile 12/08/2016 günü saat 14.00’de 21- f mad. Hizmet alım ihalesi ihalesini yaptığı Adalar Belediyesi EBYS(Elektronik Belge Yönetim Sistemi)

Dosyasında yapılan incelemede

1-Pazarlık ihalesine en az üç firma davet edilmesi gerekmektedir. Dosyasında 11/08/2016 tarihinde Ekap üzerinden 3 adet davet mektubu gönderildiğinin  belgesi görülmekle birlikte 12/08/2016 tarihinde yapılacak ihaleye davetli firmaların ihaleye katılım  dökümanlarını,tekliflerini ve teminat mektuplarını hazırlamaları ve ertesi güne yetiştirmeleri de hayatın olağan akışına aykırıdır. Davet edilen firmaların Adalar gibi bir ilçeye ulaşımın zorlukları ile firmaların İstanbul dışındaki illerden olabileceği de düşünüldüğünde(adreslerinde hangi iller olduğu belli değildir) ihaleye katılım yapabilecekleri varsa da bu zorluklardan dolayı katılmayacakları muhakkaktır.

Davet edilen firmalardan Litera Firmasının adresi olarak Uğur Mumcu Blv.(cadde/sok)No:120/1 19 Mayıs Mah. Nilüfer Bursa olarak gözükmekteyken Kuasar Bilişim Teknolojileri Tanıtım Ticaret Ltd.Şti. Öveçler Mah. 1335 sk. 58/13 ……./……. İlçe ve il isimleri gözükmemektedir.

İhaleye teklif veren üçüncü firma olan NETCAD Yazılım Anonim Şirketi Ank. Tekno.Gel.Böl. Cyberk Plaza B/ 40706800 …./…… İlçe ve il isimleri gözükmemektedir.

Doküman almaya ve teklif vermeye davet edilen firmaların LİTERA dışındaki firmaların hangi ilin hangi ilçesinde olduğu belirtilmeden doküman almaya ve teklif vermeye davet Ekap üzerinden 11/08/2016 tarihinde gönderildiği yazılmakla birlikte firma adreslerinin il ve ilçeleri ile firmalara ulaşılacak telefon ve fax numaraları yazmadığından bu tekliflerin firmaların eline ulaşıp ulaşmadığı belli olmamıştır. Fax ile alındığı teyitli bir ek belgeye de dosyasında rastlanmamıştır. Aslında bu firmaların sadece adının yazıldığı ancak firmalara ulaşımın yapılmadığı tespit edilmiştir.

Litera firması ise 12/08/2016 tarihinde ihale dökümanını aldığı ve aynı gün ihale dosyasını tamamlayarak Büyükada daki Belediye binasındaki ihaleye katıldığı ve ihaleyi tek katılan ve kazanan olarak alması da ihaleye fesat kuşkusunu barındırmaktadır.

2- Hak ediş kapağında iş yeri teslimi 05/09/2016 sözleşmeye göre işin süresi 30 gün ve Sözleşmeye göre iş bitimi 05/09/2016 tarihi gözükmesine rağmen aynı hak ediş kapağında süre uzatımları olarak 10 gün ve 23 gün ek süre verildiği gözükmekle birlikte dosyasında süre uzatımına firmanın dair  gerekçeli talep dilekçesi yoktur. Harcama yetkilisinin ve Belediye başkanının süre uzatımı için onaylı bir yazısı  da görülmemiştir.

3-Adalar Belediyesi Basın Yayın Halkla ilişkiler Müdürlüğü tarafından 12/08/2016 yapılan ihalenin tamamlandığı için söz konusu işin Muayene ve Kesin kabulünün yapılması için Başkanlık makamı sunulan onay belgesinde  onay numarası ve tarih yoktur.

4- Adalar Belediyesi Basın Yayın Halkla ilişkiler Müdürlüğü tarafından 12/08/2016 yapılan ihalenin tamamlandığı gerekçesi ile Gerçekleştirme Görevlisi tarafından söz konusu işin Muayene ve Kesin kabulünün yapılması için Müdürlük makamı sunulan onay belgesinde de  onay numarası ve tarih yoktur.

5-Litera Firmasına hazırlanan hak ediş raporunda ve Yapılan işler listesinde EBYS yazılımı lisans  temini ve WEB portalı temini 141.200.-TL iken bu sistemi kullanacakların eğitimi için 28.700.-TL gibi çok fahiş bir rakam gözükmektedir. Piyasa araştırması yapan komisyon üyelerinin almış olduğu tekliflerin incelenmesi dosyasında evrak olmadığı için yapılamamıştır. Bu tip programları hazırlayan piyasa firmalarından teklifler alınırken veya piyasa araştırması yapılırken  eğitim bedellerinin dahil olduğu teklifler istenmiş olması gerekmekte idi. Ancak dosyasında bulunmayan piyasa araştırmasının yapıldı ise de Litera firmasının vereceği teklife göre araştırma yapıldığı ve firmanın teklif fiyatı baz alınarak tekliflerin oluşturulmaya çalışıldığı kanaati oluşmuştur.

Dosyasında yapılan inceleme sonucunda Litera firmasının almış olduğu EBYS pazarlık ihalesi için alınması zorunlu olan üç firmadan teklif alınmadığı ve ihalenin LİTERA firmasına gerekli rekabet sağlanmadan verildiği görülmüştür.

 Ayrıca Verilen son teklifler üzerinde son fiyat görüşmesi yapılarak ihale sonuçlandırılmamıştır.   Kamu İhale Kurulu Pazarlık usulü ile yapılan bir ihalede, isteklilerin son teklifleri üzerinden fiyat görüşmesi yapılması gerektiği, aksi durumun mevzuat hükümlerine aykırı olduğu sebebiyle ihalenin iptaline karar verebilmektedir.

Dosyasındaki yazışmalarda ve onay belgelerinde sayı ve tarih bulunmaması da firma için yapılan yazışmalarda devlet ciddiyetinin olmadığını ve firma için yazışma kurallarının esnetildiğini onay imzalarının olmasının yeterli olacağı düşünüldüğünü göstermektedir.

İhaleye fesat karıştırıldığı ve söz konusu firmaya yapılan 198.871,35.-TL ödemenin Kamu Zararı oluştuğu kanaati oluşmuştur.

Adalar Belediyesi Basın Yayın Halkla ilişkiler Müdürlüğü harcama listelerinde 21/11/2016 2865/1 ödeme emri ve 830.03.07.01.90 ödenek numarası ile Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme alımı kaleminden 170.000.-TL ödendiği gözüken ödemenin bakiye alacağının 30.482.-TL sinin olarak  Litera firmasına ödendiği gözükse de kesin hak ediş tutarının 198.871,35.- TL olması ayrı tezatlıktır. Muhasebe kayıtlarının kuruşuna kadar tam olması gerekirken ödeme listelerinde damga vergisi kesintilerinin gözükmemesi  müdürlük kayıtlarının lakayt tutulduğunu göstermektedir.

Ayrıca  söz konusu EBYS ihalesinin pazarlık usulü ile yapılmasının gerekçeli aciliyeti yoktur.  Adalar Belediyesi halelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemez.

4734 S.K  göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü temel usuldür. Diğer ihale usulleri olan pazarlık ihalleri ancak Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabilir.

 4734 sayılı Kanunun 62’nci maddesine 4964 sayılı Kanunun 38’inci maddesi ile eklenen (ı) bendi pazarlık usulünün gerekçesiz  kullanılmasını kısıtlamaktadır. Ancak bu yönteme “olağan ve her zaman karşılaşabilen” durumlarda başvurulmasının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel İlkeler” başlıklı 5’inci maddesinin “temel ihale usullerinin açık ihale ve belli istekliler arasında ihale usulü” olduğuna dair hükmüne aykırılık oluşturacağı ve aynı kanunun “Görevlilerin Ceza Sorumluluğu” başlıklı 60’ıncı maddesi gereğince ihale yetkilisi ve Kanunun 5’inci maddesine aykırı şekilde ihaleyi yapanlar hakkında cezai kovuşturma gerektirecektir.

Litera firmasının Erkan Karaarslan’ın çözüm ortağı firmalarından olduğu ile ilgili medyada ve basında yer aldığıda göz önüne alındığında Teröre Finasal Destek Sağlama kanununa muhalefet ettiği ve Adalar Belediyesinin açıkça kanunu çiğnediği anlaşılmaktadır.