Mali Hizmetler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği


MADDE 1 – (1) Bu yönetmeliğin amacı, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek; çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. 
Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu yönetmelik, Zeytinburnu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü ile ona bağlı bütün birim ve şeflikleri kapsar. 
Dayanak 
MADDE 3 –(1) Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu’na dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu yönetmelikte geçen; 
(a) Belediye : Zeytinburnu Belediyesini, 
b) Ġdare : Zeytinburnu Belediye Başkanlığını, 
(c) BaĢkan : Zeytinburnu Belediye Başkanını, 
(d) Üst Yönetici : Zeytinburnu Belediye Başkanını 
(e) Meclis : Zeytinburnu Belediye Meclisini, 
(f) Encümen : Zeytinburnu Belediye Encümenini, 
(g) Başkan Yardımcısı : Müdürlüğün Bağlı Bulunduğu Başkan Yardımcısını, 
(h) Müdürlük : Zeytinburnu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünü, 
(ı) Müdür : Mali Hizmetler Müdürünü, 
(i) Müdür Yardımcısı : Mali Hizmetler Müdür Yardımcısını 
(j) Muhasebe Yetkilisi : Mali Hizmetler Müdürünü, 
(k)Harcama Yetkilisi : Mali Hizmetler Müdürlüğünün harcama yetkilisini 
(l) ġef : Birim Yöneticisini, 
(m)Personel : Mali Hizmetler Müdürlüğü personeli 
(n)Mükellef : Zeytinburnu Belediyesi mükellefini, 
ifade eder. 
İKİNCİ BÖLÜM 
Teşkilat ve Organizasyon 
Mali Hizmetler Müdürlüğü Teşkilatı 
MADDE 5 – (1) Mali Hizmetler Müdürlüğü, Belediye’nin zorunlu müdürlüklerinden biridir. Belediye bünyesinde hizmet ve faaliyetlerini sürdürür; başkanlığa bağlı olarak çalışır; iş ve işlemleri norm kadroya göre istihdam edilen personel tarafından yürütülür. 
– 2 – 
Mali Hizmetler Müdürlüğü Organizasyonu 
MADDE 6 – (1) Mali Hizmetler Müdürlüğü, Belediye Başkanı’nın başkanlığında sorumlu başkan yardımcısı ve Mali Hizmetler Müdürü tarafından yönetilir. Müdürlükte … müdür yardımcısı görevlendirilir. 
(2) Müdürlük aşağıdaki birim ve şefliklerden teşekkül eder : 
a) Mali Hizmetler Birimi 
b) Yoklama Şefliği 
c) Tahakkuk Şefliği 
d) Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi Şefliği 
e) Kalem Şefliği 
f) Tahsil Şefliği 
(3) Müdürlük organizasyonu, müdürlüğün çalışma sistemine göre düzenlenir. Birim ve şefliklerin sorumlulukları müdür yardımcıları arasında paylaştırılır. 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Görev, Yetki ve Sorumluluk 
Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün Görevi 
MADDE 7 – (1) Mali Hizmetler Müdürlüğü, Belediye Kanunu, Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu, Harçlar Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun ile sair kanunlarda belirtilen Belediyenin gelir ve giderleriyle alâkalı her türlü iş ve işlemlerle, Belediyenin muhasebat iş ve işlemlerini yürütür. 
Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün Yetki Alanı 
MADDE 8 – (1) Mali Hizmetler Müdürlüğü, belediyenin bütün gelir ve giderleriyle alâkalı iş ve işlemlerin ifası ile mali konularla ilgili bütün iş ve işlemlerin yerine getirilmesinde mer’i mevzuat dahilinde yetkilidir. 
Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün Sorumluluğu 
MADDE 9 – (1) Mali Hizmetler Müdürlüğü, yasalarda, yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumluluklarının yanında görev ve yetkilerinin ifasında, belediye başkanına ve başkan yardımcısına karşı da sorumludur. 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çalışma Usul Ve Esasları 
Mali Hizmetler Müdürlüğü Personeli 
MADDE 10 – (1) Mali Hizmetler Müdürlüğü, mali hizmetler müdürü, müdür yardımcısı, yoklama şefi, tahakkuk şefi, emlak ve çevre temizlik vergisi şefi, kalem şefi, tahsil şefi, muhasebe şefi, vb. şefler ile müdürlükte çalışan memur ve işçi personelden teşekkül eder. 
Atama ve Görevlendirme 
MADDE 11 – (1) Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan bütün personelin ataması veya görevlendirilmesi Başkan tarafından, Müdürlük içerisindeki görev dağılımı ve iş bölümü ise, Müdür tarafından yapılır. 
– 3 – 
Mali Hizmetler Müdürünün Atanması 
MADDE 12 – (1) Mali Hizmetler Müdürü, yüksek öğrenim görmüş, memur personel arasından seçilerek, Başkan tarafından atanır. 
(2) Mali Hizmetler Müdürü olarak atanacak memurun, muhasebe yetkilisi olma şartlarına haiz olması gerekir. 
Mali Hizmetler Müdürünün Görev ve Yetkileri 
MADDE 13 – (1) Mali Hizmetler Müdürü’nün görev ve yetkileri şunlardır : 
a) Belediyeye ait gelirlerin ve alacakların ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsilini sağlamak, 
b) Giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesini sağlamak, 
c) Para ve parayla ifade edilebilen değerleri, emanetleri, teminatları almak, saklamak ve zamanı geldiğinde de ilgililere iade etmek, 
d) Mali işlemlere ilişkin kayıtların usulüne uygun, saydam ve erişilebilir bir şekilde tutulmasını sağlamak, 
e) Muhasebeye ait defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak, 
f) Mali işlemlere ait bilgi ve raporları, Bakanlığa, ilgili kamu idarelerine, başkanlığa ve yetkili kılınmış diğer mercilere mevzuatta belirtilen sürelerde düzenli olarak vermek, 
g) Belediye bütçesini hazırlayarak, üst yöneticiye, encümene ve meclise sunmak; bütçenin Bakanlığa ve yetkili diğer kamu idarelerine ilgili mevzuatta belirtilen süreler içersinde intikalini sağlamak, 
h) Belediyenin stratejik planını bütçeye uygun olarak hazırlamak ve ilgili yerlere göndermek, 
i) Belediyenin yıl sonu kesin hesabını çıkararak, üst yöneticiye, encümene ve meclise sunmak; yıl sonu kesin hesabını Sayıştay’a ve ilgili kamu idarelerine ilgili mevzuatında belirtilen süre içersinde intikalini sağlamak, 
j) Muhasebe yetkilisi sıfatıyla üzerine düşen vazifeleri icra etmek, 
k) Personelin motivasyonunu yükselterek, prodüktivitenin artmasını sağlamak, 
l) Müdürlüğü temsilen organizasyon ve toplantılara iştirak etmek, 
m) Sicil amiri sıfatı ile personelin performans değerlendirmelerini yapmak ve gizli sicil raporlarını tanzim etmek, 
n) Müdürlüğün çalışma sistemini kurarak iş akışını sağlamak; müdür muavini, şef, memur ve diğer personelin çalışmalarını organize etmek, 
o) Komisyon toplantılarında müdürlükle alâkalı iş ve işlemleri yürütmek, 
p) Gelirlerin artırılması ve harcamaların azaltılması için müdürlükler ve birimler arası koordinasyonu sağlamak, 
q) Müdürlüğün kalite politikasını, hedeflerini ve stratejilerini belirlemek, 
r) Başkan ve başkan yardımcıları tarafından verilen görevleri yapmak, 
Mali Hizmetler Müdürünün Sorumlulukları 
MADDE 14 – (1) Mali Hizmetler Müdürü; 
a) Belediye gelirlerinin ilgili kanunlarına göre tarh ve tahakkuk ettirilmesinden; tahsil aşamasına gelmiş gelir ve alacaklarının tahsil edilmesinden, 
b) Belediyeye ait giderlerin usulüne uygun yapılmasından, 
c) Görev alanına giren hizmetlerin zamanında yapılmasından ve muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından, 
d) Yersiz ve fazla tahsil edilen tutarların mükelleflere iadesi veya mahsubu için, düzenlenen belgelerde öngörülen miktarların uygunluğundan, 
e) Düzeltmesi ve terkini gereken gelir ve gider işlemlerinin mer’i mevzuata uygun olmasından, 
– 4 – 
f) Ödeme aşamasına gelmiş, ödeme emri belgesi ve eki belgelerin usulünce incelenmesi ve kontrolünden, 
g) Ödemelerin, ilgili mevzuatında belirtilen şekilde muhasebe kayıtlarına göre yapılmasından, 
h) Müdürlük mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuata göre yapıp yapmadıklarından, 
i) Mutemetlere yapılan peşin ödemelerde meydana gelen para kayıplarından, 
j) Sayıştay’a ve diğer yetkili mercilere hesap vermekten, 
sorumludur.