TASARRUFU KISITLANAN BİNA, ARSA VE ARAZİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Madde 1- Emlak Vergisi Kanununun 30 uncu maddesi gereğince tasarrufu kısıtlanmış sayılacak bina, arsa ve araziyle kısıtlamayı koyan kamu organlarının görev ve sorumlulukları bu yönetmelik hükümlerine göre tespit edilir.

 

Madde 2- ”İmar planlarında, resmi yapılara, tesislere ve okul, cami, yol, meydan, otopark, yeşil saha, çocuk bahçesi, pazar yeri, hal, mezbaha ve benzeri umumi hizmetlere ayrılmış olması sebebiyle üzerinde inşaat yapılmasına izin verilmeyen arsalar ile esaslı değişiklik ve ilaveler yapılmasına izin verilmeyen binaların tasarrufu kısıtlanmış sayılır.

 

Bu hallerde kısıtlı olarak vergileme, imar planının kesinleştiği tarihi izleyen yıl başından itibaren yapılır. Kısıtlama, ilgili arsa veya binanın bulunduğu alan imar programına alınıncaya (imar programının kesinleştiği tarihe) kadar devam eder.

 

Arsanın imar planında kısıtlılığı gerektiren amaçlara tahsis edildiğinin bu yönetmeliğin 5 inci maddesindeki bildirim mecburiyeti hükümlerine göre tespit edilmemiş olması halinde, arsa veya bina sahibi tarafından yazılı müracaatta bulunularak kısıtlamayı koyan idareden alınacak kısıtlılık durumunu gösteren belge verginin tarhına yetkili daireye ibraz edildiğinde kısıtlılık aynı esaslar dairesinde uygulanır.”

 

Madde 3- İmar planlarında bulunup da imar programına dahil olmaması nedeniyle üzerinde muvakkat inşaat yapılmasına izin verilen ve tapuya bu konuda şerh konulan arsaların da tasarrufu, muvakkat inşaata şumulü olmamak kaydı ile kısıtlanmış kabul edilir.

 

Ancak, kısıtlama, imar tatbikatı yapılsın yapılmasın, tapuya verilen şerh tarihinden itibaren on yıldan fazla olamaz.

 

Bu halde inşa edilen muvakkat binanın vergisi bina değeri üzerinden alınmakla beraber, arsa için kısıtlı vergileme, tapuya verilen şerh tarihini izleyen yılın başından itibaren yapılır ve süre buna göre hesaplanır.

 

Madde 4- Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu veya Bölge Kurullarınca; tarihi, sanat ve bölgesel özellikleri veya diğer özellikleri nedeniyle taşınmaz kültür veya tabiat varlığı olarak tescil ve ilan olunan, arkeolojik veya doğal sit alanı, korunma alanı, koruma amaçlı imar planı içinde olması nedeniyle üzerinde inşaat yapılmasına izin verilmeyen arsa ve arazilerin,  ek ve değişikliklerine izin verilmeyen veya ek ve değişikliklerine belirli şartlarla izin verilen binaların (ticaret, san’at-zanaat veya mesleki bir faaliyet icrası için yapılan tesis maksadı dışında bir fonksiyon verilen veya bu amaçla kullanılanlar hariç) tasarrufu kısıtlanmış sayılır.

 

Bu hallerde kısıtlama, adı geçen kurulların kararlarının veya koruma amaçlı imar planının kesinleştiği tarihi izleyen yılın başından başlar ve kurul kararının veya planın kaldırıldığı yılın sonuna kadar devam eder.(1)

Madde 5- Belediyeler, bu yönetmeliğin yayımı ve Taşınmaz kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu veya Bölge Kurullarının sonradan aldığı kararların kendilerine tebliği tarihinden itibaren iki ay içinde belediye ve varsa mücavir alan sınırları dahilinde bulunan 2 ila 4 uncu maddelerde sözü edilen yerlerin kadastro ve imar, pafta, ada ve parsel numaralarını, biliniyorsa sahiplerinin adı ve soyadı ve adresleriyle birlikte Emlak Vergisini tarha yetkili olan daireye bildirmeye mecburdurlar.

 

Belediye ve mücavir alan sınırları dışındaki yerlerde bu görev aynı süre, usul ve esas dahilinde Valilikler tarafından yerine getirilir.

 

Madde 6- İmar planlarında bu yönetmelik kapsamına giren şekilde yapılacak değişiklikler ve verilecek ruhsatlar, bu işlemlerin tamamlandığı tarihten itibaren 5 inci maddede belirtilen süre, usul  ve esaslar dairesinde Emlak Vergisini tarha yetkili dairelere ayrıca bildirilir.

 

Madde 7- 14/9/1972 gün ve 14306 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tasarrufu Kısıtlanan Bina, Arsa ve Arazi Hakkında Yönetmelik ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Madde 8- (Ek:RG-15/05/1987-19461) Kanunlarla veya Kanunların verdiği yetkiye dayanarak Kamu düzeni koyan mevzuatla satış devir, kiralama, inşaat, bakım, onarım, tadilat, genişletme ve ilave yapılması gibi işlemlere izin verilmemesi veya belirli şartlarla izin verilmesi suretiyle tasarrufu sınırlandırılan binalardan, ilgili Bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca kabul edilenler bu hallerin devam ettiği sürece kısıtlılık hükümlerinden yararlandırılır.”

 

Geçici Madde 1- İmar planında kısıtlılığı gerektiren yerlerde bulunan ve yürürlükten kaldırılan yönetmeliğe göre mükelleflerin  müracaatına bağlı olarak uygulanmakta olan 5 yıllık kısıtlılık süresi sona ermeyen bina ve arsalar için 1/1/1986 tarihinden itibaren kalan süre kadar kısıtlılık uygulanmasına devam edilir.

 

Geçici Madde 2- 4 yıllık imar programına alınmış olması nedeniyle yürürlükten kaldırılan yönetmeliğe göre program süresi kadar uygulanmakta olan kısıtlılık süresi sona ermeyen bina ve arsalar için kalan süre kadar emlak Vergisi ödenmesi durdurulur.

 

Madde 9- Bu yönetmelik 9/11/1985 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Resmi Gazete’de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 10- Bu yönetmeliği Maliye ve Gümrük Bakanı yürütür.