Adalar Belediyesi’nde müdür olma şartı!!!

Adalar Belediyesi’nde müdür olma şartı!!!
Yayınlama: 09.03.2017
Düzenleme: 13.12.2022 15:37
A+
A-

Bu yazımızda Adalar Belediyesi’nde görev yapan müdürlerden belediyenin kasası sayılan en önemli müdürlüklerden biri olan Mali Hizmetler Müdürlüğünü mercek altına aldık. Almamızın sebebi her yazımızda olduğu gibi Kamu Menfaati

Adalar Belediyesi'nde müdür olma şartı!!!

Bunu yapmamızdaki diğer sebep ise müdürleri direk atamalarını yapan Adalar belediye başkanlarının beraberce çalışacağı birim amirlerinde aradığı özelliklerin neler olduğunu ortaya çıkarmak, müdür olabilmeleri için hangi yeteneklere sahip olabilmeleri gerektiğini kısaca liyakatlerinin neler olduğunu tespit etmek…

Öyle ya, 12.005 seçmen kayıtlı Adalar İlçesindeki imardan tutun hukuk işlerine kadar görev yapan müdürlerde aranan şartların neler olduğu ve oy aldığı Adalar İlçesinde yaşayanlara karşı verilecek hizmetlerin başında olan birim amirlerinin ilçede yaşayanların talep ve isteklerine ne ölçüde duyarlı olabileceklerini ve ihtiyaçlarını karşılayıp karşılayamayacaklarının da faturasının belediye başkanına çıkabileceği bu önemli görevlere hangi özellikleri ile layık oldukları çok önemli…

Adalar İlçesinin yönetilmesinde söz sahibi olan Adalar Belediye Başkanı Atilla Aytaç tarafından bizzat direk veya vekaleten atanan müdürleri incelemeye başlayalım.

En başta Adalar belediyesinin kasasının teslim edildiği müdür olan Mali Hizmetler Müdürü Hacer Özdemir’den başlayıp ilçede yaşayanları etkileyebilecek önem sırası ile devam edeceğiz.

Önceki dönemin belediye başkanı olan Dr. Mustafa Farsakoğlu Mali Hizmetler Müdürlüğüne ada dışından ada ile alakası olmayan bir müdür atamak için arayışlara girdiğinde Hacer Özdemir’in İstanbul Defterdarlığı Kağıthane Müdürlüğü’nde  Mal Müdür Vekilliği yaptığını ve Adalar belediyesinde çalışabileceği aracılar tarafından kendisine iletilince Hacer Özdemir’in  CV’lerini inceleyerek olur vermiş ve bunun üzerine Özdemir 20/09/2012 tarihinde  3823 sayılı dilekçesi ile Adalar belediyesine müracaat etmiş ve talebini kabul eden dönemin belediye başkanı olan Dr. Mustafa.Farsakoğlu 23/10/2012 tarihinde Mali Hizmetler Müdürlüğüne atanabilirliğine bakmadan 1635 sayılı oluru ile söz konusu müdürlüğe atamasını yapmıştır.

Dönemin belediye başkanı olan Dr. Mustafa Farsakoğlu, yaptım oldu diyerek yasalara göre atamasını yapamayacağı Hacer Özdemir’in önce  atamasını yapmış ama kısa sürede çalışamayacağını anlayınca onu görevden tenzil etmek için yasaya aykırı atamasını yaptığı Özdemir için atamasını nasıl iptal edeceğini de bildiğinden 05/11/2012 tarih 1668 sayılı yazı ile İçişleri Bakanlığına atama yazısını göndererek bilerek yanlış yaptığı atamasının sorgusunu yaptırmış, bakanlığın cevabi yazısı ile 20/11/2012 tarih-28697 sayılı İçişleri Bakanlığı Mahalli idareler Genel Müdürlüğünün yazılarında “Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Daire Yönetmeliğin 5, maddesi hükmü uyarınca müdür kadrosunun görevde yükselme sınavına tabi olduğu, Özdemir’in görevde yükseltme sınavına girmeksizin müdür olarak atanmasının mümkün olamayacağı” yazı ile bildirilmesi üzerine eski belediye başkanı tarafından sözde sehven yapılan atamanın düzeltilmesi adına Özdemir Adalar Belediyesi’ndeki  1. Dereceli Mali Hizmetler Müdürlüğü görevinden alarak 3. Dereceli şef kadrosuna ataması yapmış personel dilinde kızağa çekmişti. Ancak Hacer Özdemir ile anlaşamayınca gerekli yazışmaları yaparak sehven yaptığı yanlışlığı düzeltip Hacer Özdemir’i memur yapmıştır.

Kısaca kendiside hukukçu olan eski belediye başkanı Farsakoğlu hukuku  iyi bilen birisi olarak illegal atama yaptığını bildiği için nasılsa istediğim anda düzeltme hakkımı kullanırım diyerek  asaleten atama yapmakta sakınca görmemişti.

Farsakoğlu, İstanbul Defterdarlığı Kağıthane Müdürlüğü’nde  Mal Müdür Vekilliği yapan, büyük umutlarla çok iyi çalışacağını umut ederek getirdiği Hacer Özdemir’i yasal olmadığı halde Adalar Belediyesine Mali Hizmetler Müdürlüğüne müdür olarak atamasını yapmış ama anlaşamayınca da atamasını yaptığı müdürlükten alabilmek içinde Mahalli İdareler Müdürlüğüne ve İç İşleri Bakanlığına yaptığı atamayı bildirip sözde görüş istemiş ve beklediği bildiği cevabı aldıktan sonrada yaptığı müdürlük atamasını iptal etmiş ve 1. Derece şeflik kadrosunda  bulunan  Hacer Özdemir ‘i Adalar belediyesinde 2. Derece şeflik kadrosu olmadığı için 3. Derece şeflik kadrosuna atamasını yapmıştır.(atama şeklinde görev yaparken bir üst dereceye atamasının yapılması zorunluluğundan mecburen aynı kadroya da verilemeyeceği için 3. Derece şeflik kadrosuna atama gerçekleştirilmiş ve ancak bu şekilde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınabilinmiştir)

Hacer Özdemir  Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınması üzerine İst. 2. İdare Mahkemesi’nde dava açmışsa da, İdari Mahkemenin 2014/1521 kararında “Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Daire Yönetmeliğin Yönetmeliğin 5. Maddesi uyarınca görev yaptığı Mali Hizmetler Müdürlüğü kadrosunun görevde yükseltme sınavına tabi olduğu ve davacının görevde yükseltme sınavına girmeksizin anılan kadroya atandığı anlaşılmakta idarenin hukuka aykırı işlemi her zaman geri alabileceği açık bulunduğundan ve davacının yönetmeliğin 22. Maddesi uyarınca bu yönetmelik kapsamında bulunan ünvanları ,daha önce ilgili mevzuat hükümlerine göre kazananların ve bu kadrolara atananların hakları saklıdır” kuralının yer aldığı yönetmelik hükmüne göre görevde yükseltme sınavına girip başarılı olmaksızın Mali Hizmetler Müdürlüğü kadrosuna atanmasının mümkün olmadığı göz önüne alınarak dava konusu işlem ile 3. Derece Şef kadrosuna atanmasının hukuka aykırılığı olmadığı gerekçesi ile Hacer Özdemir’in davasını reddetmiştir.

Hacer Özdemir, İst. 2. İdare Mahkemesi’nin 15/09/2014 tarihinde verdiği kararı Danıştay’a başvurarak temyiz etmiş ve Danıştay 5. Dairesi 2015/338 kararı ile “….görevde yükselme sınavına girmeksizin müdür kadrosunda görev yapamayacağı gerekçesi ile Mali Hizmetler Müdürlüğü görevinden alınarak 3. Derece şef kadrosuna atanmış ise de;Hacer Özdemir’in daha önce 1. Derece saymanlık müdür yardımcısı ve şef kadrolarında görev yaptığı göz önüne alındığında söz konusu atama işleminde kadro derecesinin gözetilmemiş olması, yasal düzenlemeye aykırılık oluşturduğundan dava konusu işlemin iptali istemi ile açılan davanın reddi yolundaki mahkeme kararında hukuksal isabet görülmediği, yargılamanın sonunda verilecek iptal kararı ile önceki halin iadesi zorlaşmaması adına dava konusu işlemin ve İst 2. İdare Mahkemes’ince verilen 15/09/2014 günlü  E:2013/1303,2014/1521 sayılı kararın yürütülmesinin durdurulmasına 28/04/2015 tarihinde oy çokluğu ile karar verilmiştir.” demektedir.

Bu karar ile birlikte Atilla Aytaç, Hacer Özdemir’i Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne iade edecek atamayı yapmış ve şu anda Adalar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esasları madde 5’de açık net olmazsa müdür olamaz  maddesi ihlal edilerek bilerek isteyerek Mustafa Farsakoğlu zamanında illegal olarak Mali Hizmetler Müdürü yapılmış sonrasın da başkanın Hacer Özdemir ile geçinememesi üzerine görevden aynı gerekçeler ileri sürülerek alınmış, Adalar’a geldiği 1. Derece şeflik kadrosundan 3. Derece şeflik kadrosuna atanmasına rağmen Hacer Özdemir’e bu atama yeterli gelmemiş, Mali Hizmetler Müdürlüğüne atanmış olması ile aldığı müdürlük maaşından olunca sırası ile hukuki işlemleri gerçekleştirmiş, yürütmeyi durdurma kararı aldığı gerekçesi ile de aynı Farsakoğlu’nun bile bile Mali Hizmetler Müdürü yaptığı gibi Atilla Aytaç’da görevde yükselme sınavlarına girmeyen bu personelin müdürlük yapmasının sakıncalarını bile bile müdürlük makamına oturtmuştur.

Danıştay 5. Dairesi Hacer Özdemir için göreve iade kararı vermemiştir. Ama Atilla Aytaç aşağıdaki Danıştay kararını Hacer Özdemir’in Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne iade kararı gibi değerlendirmiş ve muhtemelen de” nasılsa önceki belediye başkanı bile bile Mali Hizmetler Müdürü yaptı ta ne oldu bir cezamı aldı bana da bir şey olmaz” diye düşünüp müdür yapmış olabilir.

Yasa dışı bir uygulamanın cezalandırılmadığı takdirde emsal karar gibi doğru olduğu yorumlarına neden olabilmekte oluşunun en güzel örneği olmuştur Hacer Özdemir’in Müdürlüğü.

Ancak şu anda Hacer Özdemir maaşına ek olarak hak etmemiş olduğu müdürlük maaş farkı almaktadır ki işte bu KAMU ZARARI yaratmaktadır.

Hacer Özdemir’den önceli Mali Hizmetler Müdürü olan Yeşim Şener’in  ise 17 yaşında devlet memuru olduğunu öğrenen Hacer Özdemir ve ona yakın memurları “eğer ki Mali Hizmetler Müdürlüğünden ayrılıp koltuğunu Hacer Özdemir’e vermez ise kendisini şikayet edip memurluktan attıracaklarının”  tehdidini  yaptıklarını ve yapılan şantaj sonucu Yeşim Şener’in  Mali Hizmetler Müdürlüğünü mecburen bıraktığı  iddialar arasındadır.

Asaleten müdür olan Yeşim Şener şimdilerde Hacer Özdemir’in altında memur olarak çalıştığı ama müdür maaşı aldığı bilinmektedir.

Adalar belediyesinde göstermelik müdürlerden olan Gönül Ülker’inde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü olmasına rağmen Mali Hizmetlerde memur olarak çalıştığı onun yerine vekaleten zabıta memuru olan Bünyamin LÖK’ün İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürüğü’nü illegal olarak sürdürdüğü de iddialar arasında.

Adalar Belediyesi resmi sitesinde zabıta memuru Bünyamin LÖK’ün İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü olarak gözükmesi bu iddiaları doğrulamaktadır.

Bilindiği üzere Zabıta memuru olan birisinin başka bir görevde çalıştırılması yine yönetmeliklere göre mümkün değilken iken Atilla Aytaç Belediyesinde ” ben ne dersem o olur yasalar, yönetmelikler vs gerisi teferruattır” diyerek Bünyamin LÖK’ü yasalara aykırı olarak  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü olarak çalıştırmakta ve müdürlük maaşı vererek KAMU ZARARI yapmakta ve yapmaya halen de devam etmekte olduğu konuşulmaktadır.

Bu husus 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 45 inci maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddede yer alan hüküm şu şekildedir: “Hiç bir memur sınıfının dışında ve sınıfının içindeki derecesinin altında bir derecenin görevinde çalıştırılamaz.”

Adalar belediyesinde kanunlar, yönetmelikler ile yönetilmediği, 4483 S.K  memurun yargılanması için onay alınması kanunun Adalar belediyesindeki hukuksuzlukların  baş sebebi olduğu, soruşturma için belediyeye gelen müfettişlerin tarafsızlık içinde olmadıkları, açık şekilde yapılan hukuksuzluklar olmasına rağmen raporları ile belediye üst yöneticisi ve birim amirlerini koruyucu raporlar düzenledikleri iddialar arasında…

Bu şekilde adaletsizliklerin aynen devam edeceğini mağdur olanlar artık yüksek sesle dillendirmekte olduklarını görmekteyiz.

Bugün itibarı ile belediyede ön inceleme yapan müfettişlerin olduğu bilinmektedir.  Temennimiz odur ki gelen müfettişler işlerini layığı  ile yapar ve artık bu düzenin patronunun kanunlar olduğunu ve belediye üst yöneticileri ve birim amirleri makamlarını kanunlara uygun sürdürmek zorunda olduklarını anlarlar yada anlayacakları cezalara çarptırılırlar.

Elbet yasalar galip gelecek.

Kişiler, makamlar, mevkilerin geçici olduğu bazı kişilerin kafasına dank edecektir. Bunun er geç gerçekleşeceğine olan inancımızı bizlerde halen muhafaza ediyoruz.

Bir sonraki haberimizde Adalar Belediyesinde Birim Amirleri olarak çalışan Müdürlerin,  Müdürlüklerinden önce belediyede  hangi konumdan çalıştıklarını ve müdürlük koltuklarına nasıl gelebildiklerini mercek altına alacağız. Çok şaşırtıcı sonuçlar ile karşılaşacağınızı bu kadar da olmaz diyeceğinizi şimdiden söyleyelim.

Şükrü Abanoz

Bir Yorum Yazın

Bu site reCAPTCHA ve Google tarafından korunmaktadır Gizlilik Politikası ve Kullanım Şartları uygula.

Ziyaretçi Yorumları - 18 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.