Adalar 1/1000 Koruma Amaçlı İmar Planı Dolgu Alanları Plan Uygulama Hükümleri

Adalar 1/1000 Koruma Amaçlı İmar Planı Dolgu Alanları Plan Uygulama Hükümleri
Yayınlama: 25.08.2017
Düzenleme: 13.12.2022 15:35
A+
A-

İstanbul-Adalar koruma amaçlı imar planı ve plan koşulları bir bütündür. Bu plan hükümleri, Adalar Belediyesi sınırları içinde yer alan Büyükada, Heybeliada, Burgazada, Kınalıada ve Sedefadası’nda, ilgili koruma kurullarınca sınırları belirlenen dolgu alanlarını içeren bölgede geçerlidir

Adalar 1/1000 Koruma Amaçlı İmar Planı Dolgu Alanları Plan Uygulama Hükümleri

İSTANBUL-ADALAR 1/1000 KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI
DOLGU ALANLARI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ

KAPSAM
İstanbul-Adalar koruma amaçlı imar planı ve plan koşulları bir bütündür. Bu plan hükümleri, Adalar Belediyesi sınırları içinde yer alan Büyükada, Heybeliada, Burgazada, Kınalıada ve Sedefadası’nda, ilgili koruma kurullarınca sınırları belirlenen dolgu alanlarını içeren bölgede geçerlidir. Kaşıkadası ile ilgili jeolojik etüt olmadığı için plan kararı üretilmemiştir.
GENEL HÜKÜMLER
Planlama alanı içinde belirlenen dolgu alanlarında 3621 sayılı “Kıyı Kanunu ve ilgili yönetmelik” hükümleri geçerlidir.
Bu plan kapsamında hazinenin özel mülkiyetindeki veya devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlarda proje ve fiili uygulama yapılmadan önce maliye bakanlığından izin alınması gerekmektedir.
Planlama sürecinde “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik” ve “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uyulacaktır.
Yapımı planlanan alanların inşaatı ve kullanımında deniz kirliliği ve sığlaşmaya neden olunmaması, seyir emniyeti, can, mal ve deniz güvenliğinin sağlanması açısından gerekli tedbirlerin alınarak, gece ve gündüz uygun işaretlerle markalanması zorunludur.
İnşaat aşamasında ve işletme dönemlerinde çevre değerlerinin korunması açısından; 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna istinaden çıkarılan yönetmeliklerde belirtilen tüm hususlar yerine getirilecektir.
Planlama alanında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununda yer alan su kirliliğini önleyici hükümler ile Su Ürünleri Yönetmeliğinin Ek-6 maddesinde yer alan atık su deşarj değerlerine uyulması ve deniz suyunda çözünen ve zararlı kimyasal maddeler içeren dolgu malzemelerinin kullanılmaması gerekmektedir.
Kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında yapılması planlanan kıyı yapısına ait uygulama projeleri (gerekli etüt, hesap ve teknik tüm detayları ile birlikte), ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, altyapı yatırımları genel müdürlüğüne onaylanmak üzere verilecek, onaylı uygulama projesi bulunmayan deniz yapılarının inşaatına kesinlikle başlanılmayacaktır.
Burada belirtilmeyen hususlarda;
3194 sayılı İmar Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri,
2863 sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri,
3621 sayılı Kıyı Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri,
28723 sayılı Çevre Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri,
644 sayılı Çevre Ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve İlgili Yönetmelikleri,
648 sayılı Çevre Ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ve İlgili Yönetmelikleri,
618 sayılı Limanlar Kanunu,
655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,
İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik,
4857 sayılı İş Kanunu ve İlgili Tüzük ve Yönetmelikleri
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği,
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik,
hükümlerine uyulması zorunludur. Ayrıca, yukarıda belirtilen kanun ve yönetmelikler dışında diğer ilgili kanun ve yönetmelik hükümlerine uyulacaktır.
Yukarıda belirtilen hükümlerin gerek inşaat aşamasında gerekse uygulama aşamasında yerine getirilmemesi halinde sorumluluk konusuna göre ilgili kurum ve kuruluşlar ile birlikte yatırımcı ve ilgili idareye (valilik ve belediye) ait olacaktır.
Planlama alanı içinde yapılacak inşaat ve fiziki uygulamalar sırasında herhangi bir kültür ve tabiat varlığına rastlanması durumunda 2863 sayılı kanun gereği en yakın mülki idare amirliğine veya müze müdürlüğüne haber verilmesi zorunludur.
Rekreasyon alanı olarak planlanan alanda yer alacak yapılaşmalar hazırlanacak yerleşim planına göre belediyesince belirlenecektir.
Rekreasyon alanlarında; park, çocuk bahçesi, açık spor alanları ile açık alan ağırlıklı olmak üzere ve emsali aynı amaçla ayrılan alanın % 3’ünün yüksekliği 5.50 m’yi aşmayan takılıp sökülebilir elemanlarla inşa edilen; lokanta, gazino, çay bahçesi, sergi üniteleri ve idare binalarını içeren fuar, piknik, eğlence alanları düzenlenebilir.
Doğal karakteri korunacak alanlarda yapılaşmaya izin verilmeyecektir. Bu alanların doğal topoğrafyası, mevcut bitki örtüsü korunacaktır.
Planlama alanında yapılacak iskeleler, balıkçı barınakları ve su sporları merkezlerine ilişkin projeler Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik’in 13. Ve 14. Maddeleri uyarınca hazırlanacaktır.
Mevcut doğalgaz altyapı ve üstyapı hatları korunarak minimum 1 m yapılaşma mesafesi konulacaktır.
Bölgede yapılacak inşaat faaliyetlerinin 2872 sayılı Çevre Kanunu ile ilgili yönetmelikleri doğrultusunda gerekli önlemler alınarak yürütülecek ve bu çalışmalar sonucu ortaya çıkacak hafriyat ve inşaat atıkları, 18.03.2004 tarih 25406 sayılı Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda bertaraf edilecektir.
04.06.2010 tarih 27601 sayılı Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde “Planlama Aşamasında Temel Kriterler” başlığı altında yer alan Madde 27 ve Madde 28’de bulunan hükümlere uyulacaktır.

Bir Yorum Yazın

Bu site reCAPTCHA ve Google tarafından korunmaktadır Gizlilik Politikası ve Kullanım Şartları uygula.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.

Ada Gazetesi Adalar ile ilgili bildirim almak ister misiniz? Hayır Evet