ADALAR KAMUOYUNA DUYURU !

ADALAR KAMUOYUNA DUYURU !
Yayınlama: 28.09.2012
Düzenleme: 30.09.2016 13:04
A+
A-

Bizler, 5393 sayılı Belediye kanununun 76.maddesi ve 26313-27250 Resmi Gazete sayılı Kent Konseyi Yönetmeliği ile Belediye işbirliğine dayalı olarak, ilçemizde faaliyette bulunan Sivil Toplum Kurumlarının (STK), Kamu Kurumlarının, Muhtarlıkların, Vakıfların, Siyasi Partilerin temsilcilerinin katılımlarıyla 26.07.2011 tarihli Genel Kurulda Toplantısında yapılan seçim sonucunda “ilçemizin sorunlarıyla ilgili görev yapma amacı ile” göreve getirilen Adalar Kent Konseyinin Yürütme Kurulu üyeleriyiz.

 

Belediye başkanı Sayın Mustafa Farsakoğlu ‘nun gerek  07.07.2009 tarihinde Genel Kurulca seçilen 1.dönem, gerekse 26.07.2011 tarihinde Genel Kurulca seçilen 2.dönem Kent Konseyi Yürütme Kurullarına karşı yasa ve yönetmelikleri hiçe sayarak takındığı olumsuz tavır nedeni ile yasanın istediği işbirliği kurulamamakta ve Konsey olarak ilçe ve ilçe halkımıza vereceğimiz hizmetler engellenmeye çalışılmaktadır.

 

Yasa ve Kent Konseyi Yönetmeliği gereği olarak Belediyelerin Kent Konseylerine sağlaması gereken imkanların hiçbirinin Adalar Belediyesince Konseyimize görev süremiz içinde sağlanmadığı bir gerçektir. Bunun yanında; Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun çalışmaları ve işlemlerinin yürütülmesi için gerekli olan harcamaların Belediyelerin bütçesinden Ödenek ayrılarak karşılanması hakkındaki  Yönetmelik Hükmü de Adalar belediyesince hiçbir şekilde yerine getirilmemiş ve 3 yıldır yapılan çalışmaların tüm harcamaları yürütme kurulu üyelerince karşılanmıştır. Ayrıca Resmi Yönetmelik gereği Kent Konseyi Genel Kurullarında alınan kararların belediye meclisinde gündeme alınarak görüşülmesi hususu da hiçbir zaman yerine getirilmemiştir.

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 11.08 .2009 tarihli 20928 sayılı talimatlarının 5.maddesinde yer alan ve Valiliklerden sağlanmasının takibini istediği ; “Kent Konseyi kararlarının internet ortamında duyurulması ve belediye meclisinde öncelikle görüşülerek karara bağlanmasının büyük önem taşıdığı” hakkındaki yazılı talimatına dahi uyma zorunluluğunda hiçbir zaman bulunulmamıştır.

 

Kent Konseyi yürütme kurulu olarak nezaket ve makama saygı çerçevesinde Adalar Belediye Başkanlığına yapmış olduğumuz bütün resmi başvurularımıza verilen cevaplarda bir tek olumlu gelişme yaşanmadığı gibi bu süreç içinde İçişleri Bakanlığı, İstanbul valiliği ve son olarak da Başbakanlık Makamlarımıza yaptığımız duyuru ve şikayetlere rağmen de istenilen işbirliği maalesef sağlanamamıştır.

 

Bütün bu olumsuz durumlara rağmen İlçemizin korunması, halkımızın refahı , mutluluğu ve hemşerilik bilincinin gelişmesi için yaptığımız ÇALIŞMALARI ve zorunlu olarak kalem aldığımız AÇIKLAMALARIMIZI siz değerli hemşerilerimizle paylaşmak istiyoruz.

 

ADALAR KENT KONSEYİ ÇALIŞMALARI  (2011-2012)

 

 1. 1.                  Belediye tarafından yapılan Kaldırım ve bordür döşeme işi harcamaları hakkında, hizmetten yararlanan gayrimenkul sahiplerine tahakkuk ettirilen katkı payı uygulaması hususu, 30.01.2011 tarihli Kent Konseyi Genel Kurulda görüşülerek, konu hakkında alınan Ortak Karar Belediye Meclisinde görüşülmek üzere Belediye Başkanlığına gönderildi.
 2. 2.                  Yine, 30.01.2011 tarihli Genel Kurulda “Adaların Sağlık sorunları” gündemde görüşülerek alınan Ortak Görüş Kararı  Belediye Meclisinde görüşülmek üzere Belediye Başkanlığına gönderildi.
 3. 3.                  Büyükada 21 Ada 27 parsel de yapılan (lido) inşaatı ile ilgili kamuoyunda oluşan ve kurulumuza iletilen olumsuzluklar üzerine ,Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu tarafından idari mahkemede dava açıldı.
 4. 4.                  2011 Ağustos ayında İstanbul Valiliğinden alınan randevu ile hem, yeni seçilen kent konseyi yürütme kurulunu takdim etmek hem de  Belediye ile yaşanan olumsuzlukları arz etmek üzere Sayın Vali Hüseyin  Avni Mutlu ile görüşüldü.
 5. 5.                  Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu tarafından İstanbul 5 No.lu Anıtlar Yüksek Kuruluna yazılı olarak yapılan müracaat neticesi Büyükada Çarşı ve iskele etrafındaki işyerleri önlerine konulan plastik kaldırım döşemeleri işlemi durduruldu, ve bu itirazımızla döşenenlerin bir kısmı da söküldü.
 6. 6.                  Kamuda kullanılan motorlu araçların fazlılığı ve çevreye verdiği rahatsızlığı konusu , Konsey Genel kurul gündeminde görüşülerek kullanılan araçların yerine ihtiyaç tespiti yapılarak bunların akülü araçlarla değiştirilmesi hakkındaki rapor ortak görüş kararı ile Belediye Meclisinde görüşülmek üzere ,Belediye Başkanlığına gönderildi.
 7. 7.                  2011 Eylül ayı Genel Kurulunda gündeme alınan, “Adalara Özgü yaşam koşullarına uymayan, düzensiz ,huzuru ve yaşam kalitesini bozacak şekilde her geçen gün artan seyyar satıcıların meydanlardan kaldırılması hakkındaki rapor”     , Ortak Görüş Kararı olarak Belediye Meclisinde görüşülmek üzere Belediye Başkanlığına gönderildi.
 8. 8.                  Adalar Belediyesi tarafından İhale edilen 2012-2014 yıllarına ait Temizlik İhalesi;  “ilan ve ihale dosyasında yapılan hataların” Adalar Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu Tarafından tespit edilerek bu hususta hazırlanan rapor 03.11.2011 tarihinde Belediye Meclisine gönderildi ve İhale ,ihale saatinden önce iptal edilerek hatadan dönüldü.
 9. 9.                  Büyükada İskele Çıkışındaki korkulukların lodos fırtınası dolayısıyla yıkılması nedeni ile uzun süre açıkta kalan ve tehlike arz eden alan için ilgililerin dikkati çekildi ve İst. Büyükşehir Belediye Başkanlığına yazı yazıldı.
 10. 10.               Adalarımızın, 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planları için uzman kişilerden bir kurul oluşturularak planlar incelendi. Planların geneli üzerinde yapılan incelemelerde tespit edilen müntesip hakların ihlali başta olmak üzere oluşan 19.maddeden ibaret  itiraz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına süresi içinde sunuldu. İtirazlarımız İBB meclisince süresi içinde meclis gündemine alınmaması nedeniyle Yürütme Kurulumuz adına Başkan Ali F. Tolga oluruyla İBB’ne karşı Dava açıldı. Dava sürecinde plan üzerindeki tespitlerimizin 7 maddesinin İst. Büyükşehir Meclisince kabul gördüğü ve plana işlendiği hususu İBB avukatı tarafından Mahkemeye  sunuldu. Kalan diğer maddeler için idari mahkemede açılan dava devam etmektedir ve bilirkişi aşamasındadır.(Sit derecelerinin I .dereceden III.dereceye düşürülmesi sonucu doğal yaşam alanlarının ve kıyılarımıza kaplayan büyük parsellerin imara açılması en önemli itiraz maddesidir)
 11. 11.               Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu tarafından Prof. Ahmet Ercan’ın sunumunda “Adalar ve Deprem “ konulu seminer düzenlendi.
 12. 12.               Kent Konseyi Temiz Deniz Çevre Çalışma Grubu tarafından Prof. Orhan Kural’ın sunumunda  “Temiz Çevre konulu”  seminer  Adalı öğrencilerimizin yararına yapıldı.
 13. 13.               2012 Ocak Ayı Genel Kurulunda Büyükada ve Heybeliada ‘da ki muhtarlık binaları sorunları ve çözümü hakkındaki rapor , ortak görüş kararına bağlandı ve  Belediye Meclisince görüşülmek üzere Belediye Başkanlığına gönderildi
 14. 14.               2012 Ocak ayı Genel Kurulunda Adalar ve Deprem konulu  raporu , ortak görüş kararına bağlandı ve  Belediye Meclisince görüşülmek üzere Belediye Başkanlığına gönderildi.
 15. 15.               2012 Ocak ayı Genel Kurulunda Kadın Meclisi ,Kadın ve Çevre Bilinci Çalışma Grubu tarafından hazırlanan ve Adalı kadınlarımıza ekonomik katkı verecek olan “Ekolojik ve Ekonomik El Emeği Pazarı Projesi”  ,ortak görüş kararına bağlandı ve  Belediye Meclisince görüşülmek üzere Belediye Başkanlığına gönderildi.
 16. 16.               Adalar Orman İşletme Şefliği İşbirliği ile “18 Mart Çanakkale Şehitleri anısına” Büyükada Orman Şehitliliğinde; “Adalı merhum Sporcular anısına” ise Burgazada da  ağaç dikme etkinliği düzenlendi.
 17. 17.               Kamuoyu bilgilendirmek üzere Adalar Kent Konseyi web sitesi kuruldu. Yapılan Tüm çalışmalar ve yazışmalar bu sitede yayınlandı. (www.adalarkentkonseyi.com)
 18. 18.               Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu tarafından Büyükada 21 Ada 27 parsel de yapılan (lido) inşaatı ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmek ve yapılan yanlışlıkları protesto etmek amacı ile basın açıklaması yapıldı.
 19. 19.               Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu tarafından Kamuoyunda tepkilere neden olan Seferoğlu arsasındaki ağaç ve yeşil katliamı ile başlayan inşaat faaliyetlerinde, arsa üzerine kurulan Beton Santrali ,kıyı şeridinde yapılan beton yığını bina görüntüsü ile ilgili “Adalarda Betonlaşmaya Hayır  “sloganı ile basın açıklaması  ve siyah çelenk etkinliği yapıldı.
 20. 20.               Büyükada, 127 ada 1 parsel Seferoğlunda yapılan inşaat faaliyetlerinin imar mevzuatına uygun olarak yürütülmediği hakkında kamu oyunda oluşan tereddütler, Konsey Yürütme Kurulu gündemine alınarak, bu inşaatla ilgili doğru bir kanaate varmak için Adalar belediye başkanlığından ve Anıtlar Kurulundan, inşaata ait verilen ruhsat, proje,vs gibi belgeler yazılı olarak istenmiş ancak ilgili makamlardan her hangi bir belge alınamaması üzerine durum Başbakanlık  Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna  şikayet edilmiştir.

 

 1. 21.               Yürütme Kurulumuzca, 1/5000 Ölçekli Adalar İlçesi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planları için İst. Büyükşehir Belediye Başkanlığına karşı açılan iptal davasında, İstanbul 6.İdare Mahkemesinin 04.06.2012 tarihli duruşmasında “dava konusu taşınmazın mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesine karar verilerek” bilirkişi ücreti olan toplam 3.448,50TL’nin tebliğ tarihi olan 27.06.2012 tarihinden itibaren 20 gün içersinde yatırılması istenmiştir. Bunun üzerine;  Kent Konseylerinin özerk bütçesi olmadığından, Yasa gereği Kent Konseylerine belediye bütçesinden ödenek verilmesi gerektiğinden , Adalar belediyesine yazılı olarak müracaatta bulunularak bu bedelin  ilgili mahkeme veznesine yatırılması istendi.Ancak olumlu bir yanıt alınamadığından son gün yürütme kurulu üyeleri ve bazı STK temsilcileri tarafından bu bedel toplanarak mahkemeye yatırılmıştır.

 

Adalar kamuoyuna saygıyla duyurulur.

27/Eylül/2012

 

 

 

ADALAR KENT KONSEYİ

YÜRÜTME KURULU

Bir Yorum Yazın

Bu site reCAPTCHA ve Google tarafından korunmaktadır Gizlilik Politikası ve Kullanım Şartları uygula.

Ziyaretçi Yorumları - 3 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.

Ada Gazetesi Adalar ile ilgili bildirim almak ister misiniz? Hayır Evet