2012 Mali Yılı Bütçe Kesim Hesabı kabul edildi.

2012 Mali Yılı Bütçe Kesim Hesabı kabul edildi.
Yayınlama: 10.05.2013
Düzenleme: 13.05.2013 11:15
A+
A-

2012 Mali Yılı Bütçe Kesim Hesabı kabul edildi.

2013 yılı Mayıs ayı meclis toplantılarının 2.birleşimi 10.05.2013 tarih Cuma günü Adalar Belediyesi Meclis salonunda gerçekleşti.

Saat 10.00 da başlaması gereken Meclis toplantısı,Bağımsız meclis Üyesi Müslüm Şahin,Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyelerinden Aykut Mutlu,Raffi Herman Araks,Cevahir Karabulut,Oktay Altın ve Ercan Akpolat’ın katılmaması nedeniyle,salt çoğunluk sağlanamadığından Meclis,öğleden sonra  saat 14.00’e ertelendi.Öğleden sonraki oturumda çoğunluk olduğunu belirten Dr.Mustafa Farsakoğlu,toplantıya katılmayan,mazeretleri bulunan  Bağımsız Meclis Üyesi Müslüm Şahin,Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyeleri Aykut Mutlu,Oktay Altın ve Ercan Akpolat’ın izinli sayılması önerisi oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin en önemli konusu 5393 sayılı Belediye Kanununun 64.maddesi ile 26104 sayılı Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.maddesi doğrultusunda hazırlanan Belediye Encümeninin 30.04.2013 tarih ve 95 sayılı kararı ile kabul edilen Adalar Belediyesinin 2012 yılı Kesin Hesabı oldu.2012 yılı Adalar Belediyesinin Kesin Hesabı,3 red oyuna karşı,5 evet oyuyla kabul edildi.Bağımsız Meclis Üyesi Bülent Mısırlıoğlu,Ak Parti Meclis Üyeleri Kaya Sönmez ve Akif Şekerci’nin red oyu verdiği Kesin Hesap,Adalar Belediye Başkanı Dr.Mustafa Farsakoğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyeleri,Ali Tokdemir,Raffi Herman Araks,Cevahir Karabulut ve Hıdır Uvaçin’in evet oyu ile Meclisten geçti.

2012 Mali Yılı Bütçe Kesim Hesabı kabul edildi.genel mizan (926x1280)plan bütçe 1 (804x1280)plan bütçe 2 (907x1280)plan bütçe 3 (1037x1280)

Adalar Belediyesinin 2012 yılı Kesin Hesap ile ilgili ilk sözü Bülent Mısırlıoğlu aldı.

2012 yılında %67’si gider,%42’si gelir olarak gerçekleşme olmuş, 2012 Mali Yılı Bütçe Kesim Hesap Cetvelinde hata ve tutarsızlıkların olduğunu belirten Mısırlıoğlu,hazırlanan çalışmaların ciddiyetten uzak olduğunu söyledi.’ Bütçe Muhasebe ve Uygulama Usulü Yönetmeliği  Madde-39  1.fıkrası Yıl sonunda kullanılmayan ödenekler bütün düzeyleri belirtilerek iptal edilir.Ancak şartlı,tahsisi mahiyette ve mevzuat gereği ertesi yıla devri gereken ödenekler, devir gerekçesi belirtilerek devredilir.Devredilen ödenek yeni yıl Bütçesinde açılacak tertiplere ödenek kaydedilir.’Amir hükmü içermesine rağmen,Bütçe Gider Kesin Hesap Cetvelinde bu sütunlar boş bırakılmış olduğunu belirten Mısırlıoğlu konuşmasına şöyle devam etti,”2012 mali yılı ödenen bütçe gideri  23.467.879.79 TL,gelir tahsilat  14.843.500.49 TL olup,bu tutardan 20.260.TL red ve iadeler düşüldükten sonra kalan net tahsilat  14.823.240.49 TL dir.Buna mukabil,genel mizan da 800 kodlu bütçe gelirleri hesabı 14.843.061.21 TL dir.Halbuki 2012 yılı tahsilat  14.843.500.49 TL olarak gözükmekte ve bu iki tutar arasında 439.28 TL. Fark bulunmaktadır.Mizanda ki bütçe gelirleri hesabından red ve iadeler tutarı 20.260 TL düşüldüğünde bulacağımız 14.822.801.21 TL ile mizanda ki 805 kodlu gelir yansıtma hesabı 14.821.257.39 TL,arasında 1.543.82 TL fark bulunmaktadır.Aynı şekilde 830 kodlu Bütçe Giderleri Hesabı 23.467.879.79 TL ile 835 kodlu Gider Yansıtma Hesabı bakiyesi 23.467.909.28 TL. arasında  29.49 TL fark bulunmaktadır.Dolayısıyla fark olan rakamları topladığımızda  1.543.82+29.49=1.573.31 TL.2012 yılının Bilançosu Pasif tarafında 895 kodlu Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabı olarak gözükmektedir.Bu da hesap tutarsızlılığın bir göstergesidir.Çünkü 895 nolu Bütçe Faaliyet Sonuçları Hesabı kısaca düzenleyici bir hesap olup bakiye vermesi mümkün değildir.Kaldıki Bilançoda da gözükmemesi gerekir.Kanımca bu fark gelir ve gider yansıtma hesaplarının doğru şekilde yapılmamış olduğunu gösterir.Diğer taraftan 2012 yılı Bilançosuna baktığımızda,Bilançonun AKTİF toplamının 45.938.883.16 TL olmasına karşılık,PASİF toplamı 45.535.520.93 TL dir ve arada 403.362.23 TL lik bir fark bulunmaktadır.Bu durum da ayrı bir hata ve yanlışlıktır.Yine başka bir yanlışlık,Bilanço da 591 kodlu Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı  6.113.818.08 TL olarak belirtilmiştir.Bu tutar da hatalıdır.Şöyle ki,Bütçe gelir ve giderleri arasında yani; net-gelir  14.823.240.49 TL ile,gider 23.467.879.79 TL arasında olumsuz fark 8.644.639.30 TL olmaktadır.Değerli arkadaşlar şimdi bu iki ayrı tutardan hangisi doğru,kanımca ikisi de doğru değil şöyle ki;Belediye mali hesapları gelir ve giderleri itibariyle 600 kodlu gelirler,630 kodlu giderler,800 kodlu Bütçe Gelirleri,830 kodlu Bütçe Giderleri ve bu hesapların yansıtma hesapları ile eş zamanlı olarak takip edilir.600 ve 630 kodlu gelir gider hesaplarına Bütçe’de öngörünenler ve bunların dışındaki tüm gelir ve giderlerin kaydı yapılır.800 ve 830 kodlu gelir gider hesaplarına Bütçe’de öngörünenlerin kaydı yapılır.Bu basit mantık ile bu hesapların bakiyeleri yani tutarları eş zamanlı kayıt ile ya birbirine eşit olmalı yada 600 ve 630 kodlu hesaplara Bütçe’de öngörülmeyen gider ve gelirlerin kaydedilmesinden dolayı,600 ve 630 kodlu bu hesaplar 800 ve 830 kodlu hesap tutarlarından daha fazla olması gerekir.Ancak Bütçe Kesin Hesabını incelediğimizde;

600 kodlu gelir hesabı  14.433.160.60 TL

800 kodlu Bütçe gelir hesabı  14.843.061.21 TL

630 kodlu gider hesabı  20.143.616.45 TL

830 kodlu Bütçe gider hesabı  23.467.879.79 TL olarak tam tersi bir dorum ortaya çıkmaktadır.Bu da izaha muhtaç bir durumdur.Bu konuda Bütçe içi işletme hesaplarını dönem sonunda konsolide edilmemesinden dolayı olduğu gibi bir düşünce ortaya çıkmaktadır.Kaldı ki işletmenin bilançosunda da Aktif ve Pasif toplamı birbirini tutmamaktadır.Aradaki fark bilanço da gözükmemesi gereken Sayım ve Tesellüm fazlaları hesabı bakiyesi 1.265.80 TL’nin dönem sonunda eğer sebebi bulunmadı ise Dönem Karına aktarılarak kapatılması gerekirken maalesef bu kayıt yapılmamıştır.Kısacası işletme zararı bu tutar kadar azalması ile eşitlik sağlanması gerekirdi.

Ayrıca iktisadi işletmenin Bilançosunda ortaklara Borçlar hesabında gözüken 1.101.397.51 TL yani Belediye Btçesinden işletmeye verilen BORÇ ile Bütçe Kesim Hesabı Bilançosundaki 132 kodlu kurumca verilen borçlardan alacaklar 538.000 TL ile 232 kodlu kurumca verilen borçlardan alacaklar 309.939.32 TL’nin toplamı 847.939.32 TL arasındaki 253.458.19 TL tutarındaki fark da izaha muhtaç bir durumdur.Bu konuda gün olarak Belediye Bütçesinden alınan borcun 2011 yılında 574.624.97 TL’lik bakiyesi 2012 yılında 526.772.52 TL artarak 1.101.397.51 TL’ye ulaşmış olması karşısında 2011 karşısında 2011 yılını 869.304.30 TL zararla kapatan işletmenin 2012 yılında zararının 25.393.29 TL’ye düşmüş olması da  sağlıklı bir mukayese yapmak açısından dikkatlice değerlendirilmelidir”dedi.

Belediye Başkanının devamlı bir şekilde belediye ye teftişe gelen  Müfettişlerden övgü aldığını söylediğini belirten Mısırlıoğlu,Bütçe uygulamaları ve iktisadi işletmenin durumu hakkında herhangi bir tenkit ve öneride bulunup bulunmadıklarını cevabını istedi.Bütçe Muhasebe Uygulama çerçevesinde 2012 yılı dönem olumsuz faaliyet sonucu 600 ve 630 kodlu hesaplara göre belirlenmesi gerektiğinin altını çizen Mısırlıoğlu,bu tabloya göre farkın 5.710.455.85 TL.olduğunu bu tutar ile Bilançon da gözüken 6.113.818.08 TL arasındaki farkın  403.362.23 TL de Bilançonun aktif ve pasif toplamı arasındaki farka eşit olacağını belirtti.

Ak Parti Gurubu adına söz alan Akif Şekerci;

Bir gerçekle yüz yüze olduklarını belirten Şekerci,Bütçenin tahmini değil çok fazla hayali olduğunu belirtti.Bütçenin gerçekleşmesinin  mümkün olmayacağını belirten Şekerci,belediyenin idari faaliyetlerini dahi yerine getiremeyeceğini ifade etti.Bu gün çıkan rakamları kendilerinin daha önce söyledikleri ni ifade eden Şekerci,Bütçenin gerçekleşme oranının &42.36 olduğunu,bu durumun önemli derecede başarısızlık olduğunu sözlerine ekledi.Gelirin ondörtmilyon,giderin yirmiüçmilyon olduğunu söyleyen Şekerci,açık sekizmilyonaltıyüzkırkbeşbin TL olduğunu belirtti ve red oyu kullanacağını sözlerine ekledi.

Komisyon Başkanı olarak söz alan Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi  Hıdır Uvaçin;

“Aslında ben muhasebeci değilim,rakamları toplarsınız,çıkarırsınız,bölersiniz bir şeyler çıkar.Neticede biz şunu gördük,Adalar Belediyesinin normalde Bütçenin otuzbeşmilyon TL olmasının nedeni,sermaye gelirinin onyedimilyon TL gösterilmesidir,arkadaşlarımız bunu gözardı ediyor.İşte Bütçe %42 ile gerçekleşti hangi belediye olursa olsun siz bu onyedimilyon TL yi pasif bir şekilde Bütçe’de tutar gösterirseniz ,tabiki gerçekleşme oranı %42’ye düşer ama başka bir rakama baktığımızda gerçekten ayrılan bütçe ödeneği ile giderleri arasındaki tasarrufu görmekteyiz.Mesela ,Özel Kalem Müdürlüğüne yüzyimibirbin yuvarlak olarak söylüyorum bir ödenek ayrılmış,2012 yılı içerisinde yetmişdörtbin lira bir harcama yapılmış,İnsan Kaynakları Müdürlüğüne 1.156.000 TL ayrılmış 676.000 TL harcanmış,Basın Yayın keza öğle,Fen İşleri Müdürlüğüne 19.000.000 TL bir ödenek ayrılmış ve bu Meclisten geçmiş, 15.000.000 TL bir harcama yapılmış,şunu gördüğümüzde ayrılan ödenekle,harcanan ödenek arasında çaba gösterilip belediye tasarrufa gitmiştir.Onun ötesinde 2012 yılı gelirlerine baktığımızda gerçekleştirme,tabi herkes kendi açısından bakar,gerçekleştirme oranına baktığımızda,mesela vergi geliri gerçekleştirme oranı %87.13’tür,bunu da arkadaşlarımızın söylemesi lazım.Mülkiyet Gelirleri gene % 109 şeklinde gerçekleşmiştir,alınan bağışta 1.150.000 TL bir gelir düşünülmüştür ama 499.000 TL yada 490.000 TL bir gelir elde edilmiştir,burada ufak bir kayma var.Diğerlerinde görüyoruz ki %80,%90,%70 lerde bir başarı elde edilmiştir.Bütçenin %42 gerçekleşmesinin nedeni 17.000.000 TL lik Sedefadası’na olan arsadan dolayı geliyor arkadaşlar bunu da gözardı etmeyelim.Evet muhasebe yönünden çarparsınız,bölersiniz,çıkartırsınız ona ben karışmam rakamlar üzerinde baktığımızda,arkadaşlar Adalar Belediyesinin geliri budur işte,bunun dışında bir şey yapamayız,bunu nasıl arttıracağız onu düşünmemiz lazım,gideri de aynı tabloda gördüğünüz giderdir.Bu nedenle ben teşekkür ediyorum arkadaşlara,bütçeyi  hazırlayanlara teşekkür ediyorum,aslında gelirler %70 lerde,%80 lerde alınmış gider kısmında bana göre tasarrufta bulunulmuş ve şu da bir gerçek ki mecburen bu şartlar altında hangi dönemde olursa olalım mutlaka bütçe de bir borçlanmaya gidiliyor,bunu da komisyon olarak kendi görüşümüzü belirtmiş bulunmaktayız”dedi.

Adalar Belediyesinin 2012 yılı Kesin Hesabının oylamasına geçildi 3 üyenin red oyu verdiği bütçe,5 evet oyu ile kabul edildi.

Şükrü Abanoz-adagazetesi         10.05.2013

 

AYRINTILAR GELİYOR

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 1 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.