Adalar İlçesi’nin 1/5000 Koruma Amaçlı Nazım İmar Planları bugün askıya çıktı

Adalar İlçesi’nin 1/5000 Koruma Amaçlı Nazım İmar Planları bugün askıya çıktı
Yayınlama: 28.07.2023
A+
A-

Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi, İstanbul İli, Adalar 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Bakanlık Makamının 12.05.2023 tarihli ve 6419988 sayılı Olurları ile 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca onaylanmıştır.

Söz konusu plan, 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca 28.07.2023-28.08.2023 tarihleri arasında 1 ay süre ile İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde (istanbul.csb.gov.tr) ve E-Plan Otomasyon Sisteminde eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış olup, itirazlar İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne yapılabilecektir.

Askı Tutanağını indirmek için tıklayınız.

Planı indirmek için tıklayınız.

Adalar İlçesi’nin 1/5000 Koruma Amaçlı Nazım İmar Planları bugün askıya çıktı. https://e-plan.gov.tr/e-plan/html/acikPlanlar.html?filter=aski linkini tıklayarak MDA-001019596 pin koduyla sorguluyabilirsiniz. Aynı panelin sol üst köşesinden itirazda bulunabilirsiniz. Planlar 1 ay boyunca askıda kalacak. Sorgu ekranında detayları görebilmeniz için pin kodunu girdikten sonra çıkan ekranda sol tarafta bulunan, alt alta üç nokta olan yere tıklayarak açabilirsiniz. Planlara, askı süresi içinde itiraz edebilirsiniz. İtirazınız dikkate alınmazsa konuyu 2 ay içinde bölge idari mahkemesine taşıyabilirsiniz. Aşağıda verdiğimiz linki tıklayarak kanuni süreci okuyabilirsiniz.

1/5000 ÖLÇEKLİ ADALAR KENTSEL SİT ALANLARI KORUMA AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

TANIMLAR

Ekolojik Kentsel Tasarım Rehberi:  Adalar’ın tarihsel, kültürel ve doğal karakterine uygun, mimari kimliğin ve biyolojik çeşitliliğin sürekliliğini amaçlayan, Ada tipolojisine ait mimari ve peyzaj değerleri tanımlayan, öngörünüm ve siluet çalışmaları yapılarak, doğal ve kentsel sit alanlarında gerçekleştirilecek her türlü mimari, peyzaj ve şehircilik uygulamalarına yön verecek ilkeler, yaklaşımlar ve kriterler bütünüdür.


Afet Yönetim Merkezi: Adalar’da deprem, sel, tsunami gibi afetler ile orman yangını, salgın hastalık ve iklim krizi gibi yaşamı tehdit eden risklere yönelik afet yönetimi ve lojistiğinin sağlandığı alandır.


Mahalle Bostanı: Kentsel sit alanı içinde yer alan park ve yeşil alanlarda, Adalıların ihtiyaçlarına yönelik ürünlerin ekolojik yöntemlerle üretildiği, ekolojik farkındalık yaratma, sağlıklı gıda üretimini desteklemek işlevi gören, içlerinde yağmur hasadı, kompost, malçlama gibi ekolojik uygulamaların teşvik edildiği alanlardır.


Ekolojik Restorasyon: Bir ekosistemin insan faaliyetlerinin doğrudan veya dolaylı sonucu olarak bozulmuş, zarar görmüş, başka bir şekle dönüştürülmüş veya tamamen tahrip olduğu durumlarda sağlığını, bütünlüğünü ve devamlılığını dikkate alarak o ekosistemin geri kazanılmasını başlatmayı veya hızlandırmayı amaçlayan faaliyettir.


Biyoçeşitlilik Koruma Eylem Planı: Adalar’da biyolojik çeşitliliğin belirlenmesi, izlenmesi, korunması ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması amacıyla ilgili kurumların eşgüdümlü çalışmaları ile hazırlanacak olan eylem planıdır.


Sorumlu Turizm: Yerel halka maksimum faydayı sağlamak, turizmin olumsuz sosyal ve çevresel etkilerini minimize etmek ve yerel halkların kırılgan kültürlerinin, biyolojik çeşitliliğin ve yaşam alanlarının korunmasına yardım etmek amaçlarıyla ziyaretçi tutumlarına yön veren, diğer paydaşlarla birlikte ziyaretçilerin geldikleri yerin kültürel ve doğal değerlerine ilişkin sorumlu tutum ve davranışlarıyla ilgili teşvikler ve düzenlemeler getiren turizm anlayışıdır.


Turizm Taşıma Kapasitesi: Turizmde taşıma kapasitesi fiziksel çevrede kabul edilemez bir değişiklik ve turistlerin deneyimlerinin kalitesinde kabul edilemez bir düşüş olmadan bir bölgeyi veya alanı kullanabilecek en fazla insan sayısı olarak tanımlanmaktadır. Taşıma kapasitesi; fiziksel, ekonomik, sosyal, ekolojik olarak dört alt grupta değerlendirilir. Sosyal taşıma kapasitesi toplumun ziyaretçilerden etkilenmeme düzeyini: Ekonomik taşıma kapasitesi, turizmin bir bölgeye ekonomik olarak yararları ve maliyetleri arasındaki dengeyi: Turizmin fiziksel çevreye etki derecesiyle ilgili olan ekolojik taşıma kapasitesi, turizmin ve ziyaretçilerin doğa üzerindeki etkilerinin kabul edilebilir düzeylerdeki sınırının belirlenmesini: Turizmde fiziksel taşıma kapasitesi,  turistik alanın rekreasyon alanlarının fiziki özellikleri ve fiziki olanakları açısından 1 günde/yılda taşıyabileceği maksimum ziyaretçi sayısını ifade etmektedir. Sürdürülebilir turizm açısından, taşıma kapasitesinin bu dört boyutunun da aşılmamasını gerektirmektedir.


GENEL HÜKÜMLER


1/5000 ölçekli Adalar Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı; plan paftaları, plan açıklama raporu ve plan uygulama hükümleri ile bir bütündür. Bu planın, plan raporunda belirtilen vizyon, amaç ve hedeflerine aykırı uygulamalar yapılamaz.


1/5000 ölçekli Adalar Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı onama sınırı Adalar ilçe sınırı içindeki Kınalıada, Burgazada, Heybeliada, Büyükada, Sedefadası, kapsamaktadır.


Planlama alanının tamamı 04.11.2021 tarihli ve 4758 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Özel Çevre Koruma Alanıdır.


Planlama alanında bu planın amaç, hedef ve ilkelerine uymayan koruma amacı ve kriterlerine aykırı, nüfus yoğunluğu artışı öngören hiçbir plan değişikliği yapılamaz.


1/5000 ölçekli Adalar Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’na göre hazırlanacak 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı onanmadan uygulama yapılamaz. Ancak umumi hizmetlere ve kamu hizmetlerine ayrılan alanlarda mülkiyeti ilgili kamu idaresine geçmek koşulu ile İBB ve ilgili koruma kurulu/komisyonu tarafından onaylanacak avan projesine göre uygulama yapılabilir.


1/5000 ölçekli Adalar Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’nda çizilen arazi kullanım ve yerleşme alanlarına ait sınırlar şematik olarak gösterildiğinden, bu plan üzerinden plan ölçeği ile ölçü alınamaz, yer tespiti ve uygulama yapılamaz. Fonksiyonel sınırlar ve detaylar 1/1.000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planında belirlenecektir.


Hâlihazır haritadaki mülkiyet sınırları ile kadastral haritalar arasında uyumsuzluk olması durumunda imar uygulaması onaylı aplikasyon krokisine göre yapılacaktır.


Planlama alanında yapılacak peyzaj projeleri, kentsel öğe ve elemanların seçimi, mimari projeler, cephe düzenlemeleri, meydan, yol ve cadde düzenlemeleri vb. uygulamalar Ekolojik Kentsel Tasarım Rehberine uygun olarak yapılacaktır. Kentsel, sosyal ve teknik alt yapı alanlarında “tip proje” uygulanmayacaktır.
Plan sınırları içindeki tüm uygulamalarda yetkili kişi veya kurumlara yaptırılacak olan ağaç revizyon/rölöve planı, ilgili koruma kurulu/komisyonu onayına sunularak korunması gerekli ağaçlar korunacak olup, ağaç revizyon/rölöve planı onaylanmadan uygulama yapılmayacaktır.


Planlama alanında, teknik altyapı ihtiyacı ile afet ve acil durum amacı dışında yeni dolgu yapılamaz; mevcut dolgu alanlarında ilgili koruma kurulu/komisyonu uygun görüşü alınmadan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmadan uygulama yapılamaz.


Plan onama sınırları içinde akaryakıt depoları, sanayi tesisleri kurulamaz, maden arama ve madencilik faaliyetleri yapılamaz, kum alınamaz. İzni olanların süreleri bittiğinde işletme izni uzatılmayacak ve faaliyetleri sona erdirilecektir. Ancak, ekmek, simit, kurabiye vb. imalat yapan fırınlar ile küçük imalathaneler yapılabilir. Gürültü, toz, duman çıkaran fonksiyonlar ve baz istasyonları konut alanları içinde yer alamaz.


Afet ve acil durumlarda kullanılmak üzere, merkezi özellik gösteren, yakın çevresinde, sağlık, itfaiye, iletişim vb. tesislerin bulunduğu ve ulaşım alanları yakınındaki açık alan, meydan, yeşil alanların uygun noktalarında, kamu ve belediye binalarının bahçe ve çatılarında, iskele meydanlarında İBB Ulaşım Daire Başkanlığı, İlçe Belediyesi ve ilgili koruma bölge kurulu/komisyonu olumlu görüşü alınarak, Heliport Yapım ve İşletim Yönetmeliği’ne uyulmak koşulu ile kıyı dolgusu, yükseltilmiş platform ve yapı yapılmaksızın kamuya ait “Helikopter İniş Kalkış Pisti” düzenlenebilir.


Planlama alanındaki parsellerde ifraz ve tevhit yapılamaz. Ancak planlama alanının doğal, fiziksel ve sosyal niteliğini iyileştirmek amacı ile donatı alanı oluşturmak için ve yapılaşamayan parsellerde ilgili koruma kurulu/komisyonu uygun görüşü ile ifraz ve tevhit yapılabilir. Tescilli kültür varlığı (duvar, çeşme, kalıntı, kuyu vb. hariç) bulunan parsellerde yeni yapı ilavesi yapılamaz.


Devlet orman alanlarına bitişik tüm alanlarda orman tahribatını ve yangın yayılmasını önleme amacıyla bırakılacak yapı yaklaşma mesafesi 10 (on) metredir.


Planlama sınırları içerisinde yer alan kültür varlıklarının orijinal biçimleri korunacak, tescilli eserlerin komşuluğundaki kültür varlığı bulunmayan parsellere verilecek olan irtifalarda ise komşuluğundaki tescilli kültür varlıklarının saçak kotundan yüksek olmamak koşulu ile ilgili koruma kurulu kararı doğrultusunda uygulama yapılacaktır.


Orijinal sokak dokusu ve kaplaması halen mevcut olan sokaklarda, bu unsurlar korunacak, özgün yol kaplaması kaybolmuş sokaklarda ise eski dokuyla (merdivenli sokaklar vb.) uyumlu uygulamalara izin verilecektir.


Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nca 19.01.2010 tarihinde onaylanan Anadolu Yakası Mikro Bölgeleme Projesi kapsamında hazırlanan ve imar planlarına esas olan 1/2000 ölçekli yerleşime uygunluk haritalarına göre zemin durumu ile ilgili planda belirlenen yerleşime uygun alan, yerleşime önlemli alanlar ile yerleşime uygun olmayan alanların açıklamaları ve yapılaşma koşulları plan raporunda açıklanmış olup bu koşullara 1/1000 ölçekli plan yapım ve uygulama aşamasında uyulacaktır. Yerleşime uygun olmayan alanlarda yapı yapılamaz.


Planlama alanında tanımlanan fonksiyonların proje ve uygulama aşamasında meri mevzuat hükümleri doğrultusunda engelliler için gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Fiziksel çevrenin engelliler için ulaşılabilir ve yaşanabilir kılınması için, sosyal altyapı alanlarında ve yapılarda yapılacak düzenlemelerde Türk Standartları Enstitüsünün ilgili standartlarına uyulması zorunludur.


Adalar’a özel turizm yönetim ve politikaların oluşturulması kapsamında İBB tarafından ziyaretçi yönetim planı hazırlanacak, turizm taşıma kapasitesi belirlenecektir.


Adalar’da lojistik faaliyetlerin düzenlenmesi amacıyla İBB tarafından “Adalar Lojistik Yönetim Planı” hazırlanacaktır.


Planlama alanında özel ekolojik yapının korunması ve geliştirilmesi amacıyla İBB tarafından Biyoçeşitlilik Koruma Eylem Planı hazırlanacaktır.


Kesin Korunacak Hassas Alanlarda yapı yapılamaz; flora, fauna ve bunlara ait habitatlar ile topografya ve siluet etkisini bozabilecek hiçbir eylemde bulunulmaz.


Adalar’da, doğal hayat ve insan hayatı açısından tehlike yaratabilecek, afet anında müdahaleleri zorlaştırabilecek ve can kayıplarına yol açabilecek kafesli, dikenli, jiletli tel vb. sınırlayıcı elemanların kullanımına izin verilmeyecektir.


Bu planda açıklanmayan hususlarda Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair KHK, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Çevre Kanunu ile ilgili diğer meri yasa ve yönetmelik hükümleri geçerlidir.

İLGİLİ LİNK:

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.