Adaların 2011 yılı 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planları

Adaların 2011 yılı 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planları
Yayınlama: 14.09.2017
Düzenleme: 13.12.2022 15:35
A+
A-

Adalar İlçesi 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı tamamlanarak 07.03.2011 tarih ve 3125 sayılı karar ile İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından düzeltmelerle onaylanan ancak şu an mahkemede olan planları ve hükümlerini yayınlıyoruz

Adaların 2011 yılı 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planları

  RESMİ BÜYÜTMEK İÇİN TIKLAYIN

 

 

1/5000 ÖLÇEKLI ADALAR KORUMA AMAÇLI NAZIM IMAR PLANI HÜKÜMLERI A. GENEL HÜKÜMLER
1) 1/5000 Ölçekli Adalar Koruma Amaçlı Nazım imar Planı; plan paftaları, plan raporu ve plan uygulama hükümleri ile bir bütündür.

2) 1/5000 Ölçekli Adalar Koruma Amaçlı Nazım imar Planı’na göre hazırlanacak 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı onanmadan uygulama yapılamaz.

BÜYÜKADA

Adaların 2011 yılı 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planları

3) 1/5000 Ölçekli Adalar Koruma Amaçlı Nazım imar Planı’nda çizilen arazi kullanım ve yerleşme alanlarına ait sınırlar şematik olarak gösterildiğinden, bu plan üzerinden plan ölçeği ile ölçü alınamaz, yer tespiti ve uygulama yapılamaz. Fonksiyonel sınırlar ve detaylar 1/1.000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planında netleşecektir.

4) Halihazır haritadaki mülkiyet sınırları ile kadastral haritalar arasında uyumsuzluk olması durumunda imar uygulaması kadastro idaresinden alınacak röperli krokiye göre yapılacaktır.

5) 1/5000 Ölçekli Adalar Koruma Amaçlı Nazım imar Planı’na uygun olarak hazırlanacak, 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planında belirlenen Sosyal ve Teknik Altyapı Alanları (yol, park, eğitim ve sağlık tesisleri, resmi bina, sosyal ve kültürel tesisler, belediye ve kentsel hizmet alanları vb.) kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz. Bu alanlardaki uygulama avan proje ile yapılacak olup, avan projeye bağlı uygulamalarda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı alındıktan sonra, avan projeleri ilçe Belediye Başkanlığı tarafından onanacaktır.

HEYBELİADA

Adaların 2011 yılı 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planları

RESMİ BÜYÜTMEK İÇİN ÜZERİNİ TIKLAYIN

6) 1/5000 Ölçekli Adalar Koruma Amaçlı Nazım imar Planı’nda ölçek nedeniyle gösterilemeyen sosyal ve teknik altyapı alanları 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planlarında belirlenecektir.

7) Kentsel, sosyal ve teknik alt yapı alanlarında “tip proje” uygulanmayacaktır. Bu alanlarda Adalar’ın kimliğine uygun, kontur, gabari ve cephe özelliklerini yansıtan yapılar düzenlenecektir.

8) A.B. Devlet, belediye ve diğer kamu tüzel kişilikleri tarafından, bu planın onanmasından önce yürürlükte olan imar planlarına göre kamulaştırılan veya imar Kanunu’nun 18. maddesi hükümleri uyarınca düzenleme ortaklık payı olarak düşülen ve tapu sicilinde adı geçen idareler adına tescil veya tapu kayıtları terkin olunan sosyal ve teknik altyapı alanları ile aktif yeşil alanlar saklıdır.

9) Plan sınırları içerisinde uygulamalarda ilgili kurumlar tarafından ağaç tespiti yapılacak ve bu tespit sonunda korunması gereken ağaçlar mutlak surette korunacaktır.

10) 1/1.000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planlarında; özel mülkiyete veya kamu ve diğer kurumlara ait parsellerde, uygulama aşamasında ağaç dikmeye özendirici tedbirler alınacaktır. Bu çerçevede, tüm parseller için binanın oturduğu sahanın dışında kalan alanın her 25 m2si için bir ağaç dikilecek ve iskan şartı olarak aranacaktır.

BURGAZADASI

Adaların 2011 yılı 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planları

 RESMİ BÜYÜTMEK İÇİN ÜZERİNİ TIKLAYIN

11) Doldurma ve kurutma yoluyla kazanılacak alanlarda, 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planları, Bayındırlık ve iskan Bakanlığı tarafından onaylanmadan uygulama yapılamaz.

11) Plan onama sınırları içinde akaryakıt depoları, sanayi tesisleri kurulamaz, taş ve kömür ocağı açılamaz, kum alınamaz. İzni olanların süreleri bittiğinde işletme izni uzatılmayacak ve faaliyetleri sona erdirilecektir. Ancak, ekmek fabrikası, simit, kurabiye vb. imalat yapan fırınlar, fabrika ölçeğinde olmayan imalathaneler (sütten mamul ürünler) yapılabilir. Gürültü, toz, duman çıkaran fonksiyonlar konut alanları içinde yer alamaz.

12) Afet ve acil durumlarda kullanılmak üzere, merkezi özellik gösteren, yakın çevresinde, sağlık, itfaiye, iletişim vb. tesislerin bulunduğu ve ulaşım alanları yakınındaki açık alan, meydan, yeşil alanların uygun noktalarında, kamu ve belediye binalarının bahçe ve çatılarında, İBB Ulaşım Daire Başkanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu olumlu görüşü alınarak, Heliport Yönetmeliği’ne uyulmak koşulu ile yükseltilmiş platform ve yapı yapılmaksızın kamuya ait “Helikopter iniş Kalkış Pistleri” düzenlenebilir.

13) ilgili kurumlardan görüş almak koşulu ile sismik araştırmalara yönelik yapı yapılabilir.
Kentsel sit alanlarında, imar parsellerinde ağaçlara zarar vermeyecek şekilde açık spor tesisi yapılabilir.

14) Kentsel sit alanlarında, imar parsellerinde ağaçlara zarar vermeyecek şekilde açık spor tesisi yapılabilir.

15) Tüm plan alanında yapılacak yapılar için alınacak önlemlerin türü, şekli ve taşıma değerleri zemin etüdü ile belirlenecektir. Ayrıntılı jeolojik etütler yapılmadan inşaat izni (yapı ruhsatı) verilemez.

KINALIADA

Adaların 2011 yılı 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planları

      RESMİ BÜYÜTMEK İÇİN ÜZERİNİ TIKLAYIN

16) 1/5000 Ölçekli Adalar Koruma Amaçlı Nazım imar Planı doğrultusunda yapılacak 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı onama sınırları içinde; ilgili Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararları ile tescil olunan taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları korunacaktır. Tescilli ve eski eser komşuluğunda yer alan parsellerde uygulama, ilgili mevzuat ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararları doğrultusunda yapılacaktır.

18) 1/5000 Ölçekli Adalar Koruma Amaçlı Nazım imar Planı’na uygun olarak, 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planında yapılacak tüm uygulamalar net parsel üzerinden yapılacaktır.

19) Plan sınırları içerisinde inşaat hakkı kazanılması ve artırılmasına yol açabilecek ifraz yapılamaz. Ancak planlama alanının fiziksel ve sosyal kalitesini artırma amacı ile donatı alanı oluşturmak için ve bu planda bir parselde birden fazla fonksiyon önerilen alanlarda fonksiyon sınırı esas alınmak üzere, ilgili koruma bölge kurulu kararı ile ifraz yapılabilir

20) Bina tabanı inşaat alanı 200 m2 yi geçemez.

SEDEFADASI

Adaların 2011 yılı 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planları

RESMİ BÜYÜTMEK İÇİN ÜZERİNİ TIKLAYIN

21) Kapalı ve açık çıkmalar emsal değerine dâhil edilecektir.

22) Eğimden dolayı birden fazla bodrum kat kazanılamaz. Ancak, kot tespiti ilçe belediyesi tarafından yapılan ve 2. Bodrum katı gerektiren alanlarda, 2. Bodrum kat iskan edilemez ve ortak alan olarak kullanılabilinir. Bina kolu, arazi köşe noktaları kesişiminin orta noktasından alınır. Su basman, kot alınan noktaya göre maksimum 1 metredir. Eğimden dolayı kazanılan bir bodrum kat, emsal değerine dâhil Plan lejantı ile belirlenen alanlarda yoğunluk, KAKS, TAKS değerleri ve maksimum yükseklik esas alınarak, imar planı ve mimari avan proje uygulamalarında, çalı eğimi %33 den fazla olamaz.

23) Devlet orman alanlarına bitişik tüm alanlarda orman tahribatını ve yangın yayılmasını önleme amacıyla bırakılacak yapı yaklaşma mesafesi 10 metredir.

24) Bitişik nizama tabi alanlarda yeni yapılacak binalar, tescilli yapıların saçak yüksekliğini aşamaz.

25) 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına göre hazırlanacak 1/1000 ölçekli uygulama imar planları kapsamında, Adaların kentsel siti oluşturan dokusu tespit ve analiz edilerek ‘Kentsel Tasarım Rehber hazırlanacaktır. Uygulamalar kentsel tasarım rehberine uygun olarak yapılacaktır.

Adaların 2011 yılı 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planları

RESMİ BÜYÜTMEK İÇİN ÜZERİNİ TIKLAYIN

26) Bu planda, Deprem Yönetmeliği, Sığınak Yönetmeliği, İSKİ Yönetmeliği, Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ve ilgili diğer yönetmelik hükümleri geçerlidir.

27) 1/5000 Ölçekli Adalar Koruma Amaçlı Nazım imar Planında aksine bir açıklama bulunmadığı takdirde, koruma aleyhine olmamak koşulu ile İstanbul imar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

Adaların 2011 yılı 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planları

RESMİ BÜYÜTMEK İÇİN ÜZERİNİ TIKLAYIN

Adaların 2011 yılı 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planları

    RESMİ BÜYÜTMEK İÇİN ÜZERİNİ TIKLAYIN

Adaların 2011 yılı 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planları

Bir Yorum Yazın

Bu site reCAPTCHA ve Google tarafından korunmaktadır Gizlilik Politikası ve Kullanım Şartları uygula.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.

Ada Gazetesi Adalar ile ilgili bildirim almak ister misiniz? Hayır Evet