Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan şok akülü araç kararı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan şok akülü araç kararı
Yayınlama: 15.02.2018
Düzenleme: 13.12.2022 15:33
A+
A-

Bilhassa yaz aylarında artan nüfus sebebiyle dar olan ada yollarında büyük sorun olan, verilen ruhsatlar kadar birde kaçak olarak ada yollarında terör estiren ve bir çok şikayete konu olan akülü araçlar için Kemal Kil Hukuk Bürosu sahibi Av. Kemal Kil’in itirazı sonucunda şok bir karar çıktı. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan şok akülü araç kararı

 

AKÜLÜ ARAÇLARIN RUHSATLARI ADALAR BELEDİYESİ’NCE VERİLİYORDU

25.08.2017/322 Karar Tarihi ve No : 25.08.2017/4776 numaralı Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul V numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun aldığı karar ile İstanbul İli, Adalar Ilçesinde, sağlık sebebiyle aciliyet arz eden durumlarda tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınmış sağlık kurulu raporu doğrultusunda Karayolları Trafik Kanununa göre trafik tescili gerektirmeyen akülü-elektrik şarjlı araçların Kaymakamlık makamının oluru ve belediyenin izni ile kullanabileceğine karar verilmişti.

KARAR İPTAL EDİLDİ!

Kemal Kil Hukuk Bürosu sahibi Av. Kemal Kil‘in 25/08/2017 tarih ve 4776 sayılı karara karşı yaptığı itirazı nedeniyle Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü uzmanınca hazırlanan 15/12/2017 tarihli dosyanın incelenmesi sonucunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun Karar No. ve Tarihi 880 24/01/2018 sayılı kararına göre; İstanbul ili, Adalar ilçesinde motorlu taşıtların kullanımına ilişkin olarak alınan İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25/08/2017 tarih ve 4776 sayılı kararına karşı yapılan itirazın konunun yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından değerlendirilmesi gerektiğinden kabulüne, İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25/08/2017 tarih ve 4776 sayılı kararının iptaline karar verildi.

“Bu karara göre Adalar Belediyesi akülü araç ruhsatı veremeyecek..”

DETAYLAR;

Avukat Kemal Kil’in itiraz dilekçesi

KÜLTÜR BAKANLIĞI

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU

KURULLAR DAİRE SAYIN BAŞKANLIĞINA

 

 Konu              : İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğünün 25.08.2017 tarih ve 4776 sayılı kararı ile bu karara 14.09.2017 tarihinde tarafımdan yapılan itirazım üzerine Kurul Müdürlüğünün itiraz Kurul Gündemine sokmadan vermiş olduğu 03 Ekim 2017 tarih ve 2095 sayılı cevabi yazısına itirazlarımızın arzından ibarettir.

 

 

İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü tarafından alınan 25.08.2017 tarih ve 4776 sayılı karar ile İstanbul ili, Adalar İlçesinde sağlık sebebiyle aciliyet arz eden durumlarda tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınmış sağlık kurulu raporu doğrultusunda akülü-elektrik şarjlı araçların Kaymakamlık Makam Oluru ve Belediye İzni ile verilebileceğine karar verilmiştir.

 

Karara karşı 14.09.2017 tarihli başvuru ile itiraz edilmiştir. Kanuna aykırı olarak Kurul Müdürlüğü tarafından bir cümle ile dilekçeme olumsuz cevap verilmiştir. Bunun üzerine itiraz etme zarureti doğmuştur.

 

Alınan karar usul ve yasaya aykırı olup yetki sınırlarınızı aşmaktadır. Şöyle ki;

 

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 10. maddesinde; “Her kimin mülkiyetinde veya idaresinde olursa olsun, taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak, aldırmak ve bunların her türlü denetimini yapmak veya kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler ve valiliklere yaptırmak, Kültür ve Turizm Bakanlığına aittir.” hükmüne yer verilmiş; 57. maddesinin (g) bendinde ise; “Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ve koruma alanları ile sit alanlarına ilişkin uygulamaya yönelik kararlar almak.” Koruma Kurullarının görev ve yetkileri arasında sayılmıştır.

 

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun “Ulaşım Hizmetleri” başlıklı 9. maddesinde; “Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerinde her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla, büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında;- yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılacağı ulaşım koordinasyon, merkezi kurulur. Büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Ulaşım koordinasyon merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır. Bu Kanun ile büyükşehir belediyesine verilen trafik hizmetlerini plânlama, koordinasyon ve güzergâh belirlemesi ile taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısının tespitine ilişkin yetkiler ile büyükşehir sınırları dahilinde il trafik komisyonunun yetkileri ulaşım koordinasyon merkezi tarafından kullanılır. Ulaşım koordinasyon merkezi kararları, büyükşehir belediye başkanının onayı ile yürürlüğe girer. Ulaşım koordinasyon merkezi tarafından toplu taşıma ile ilgili alınan kararlar, belediyeler ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır. Koordinasyon merkezinin çalışma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği’nin 18. maddesinde ise; “UKOME, büyükşehir içindeki kara, deniz, göl, nehir, kanal ve demiryolu üzerinde her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesini sağlamak üzere; ulaşım, trafik ve toplu taşıma konularında üst düzeyde yönlendirici karar alma, uygulama, uygulatma ve ilgili mevzuattaki usulüne göre gereken tesisleri kurma, kurdurma ve işletme hak ve yetkilerine haizdir. Bu amaçla;

 

  1. Büyükşehir belediyesinin sınırları içinde, mevzuatla yetkili kılındığı durumlarda mahalli ihtiyaç ve şartlara göre trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almakla,
  2. Büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde nazım plan çerçevesinde, arazi kullanım ve ulaşım planlama çalışmalarıyla büyükşehir ulaşım planını yapmak, yaptırmak, uygulamak ve uygulatmak için gereken karar ve tedbirleri almakla,
  3. Trafiğin düzenli bir şekilde akımını sağlamak bakımından alt yapı hizmetleri ile ilgili tedbirleri almak, trafikle ilgili sorunları çözümlemek, trafikle ilgili olarak ülkeyi ilgilendiren veya mevzuat değişikliği gerektiren hususları İçişleri Bakanlığına iletmekle,

ç) Kara, deniz, göl, nehir, kanal ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; otobüs, taksi, dolmuş ve servis durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek, gerçek ve tüzel kişiler ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlara ait otopark olmaya müsait boş alan, arazi ve arsaları geçici otopark yeri olarak ilan etmek ve bunların sahiplerine veya üçüncü şahıslara işletilmesi için izin vermek, izin verilen otoparklar ile karayolu üzerindeki diğer park yerlerinde özürlüler için işaretlerle belirlenmiş bölümler ayrılmasını sağlamakla,

  1. Karayolu taşımacılığına ait mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, trafik düzeni ve güvenliği yönünden belediye sınırları içinde ticari amaçla çalıştırılacak yolcu ve yük taşıtları ile motorsuz taşıtların çalışma şekil ve şartları ile bu taşıtların teknik özelliklerini tespit etmek, çalıştırılabileceği yerler ile güzergâhlarını tespit etmek ve sayılarını belirlemek, bunlara izin ve çalışma ruhsatı vermekle,
  2. Büyükşehir belediyesinin sınırları içinde, ulaşım, toplu taşıma ve trafik mevzuatının büyükşehir belediyesine verdiği yetki doğrultusunda uygulamaya yönelik yönlendirici karar almak ve görüş oluşturmakla,
  3. g) Büyükşehir belediyesinin sınırları içinde kalan karayollarının bir kısmının veya tamamının yoldan faydalananların bir kısmına veya tamamına kapatılmasına, park edilecek yerler ile zaman ve süresinin ve araçların geliş ve gidiş ve yollara konulacak trafik işaretlerinin yerlerinin belirlenmesine karar vermekle

ğ) Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun belirlediği sınırlar içinde araçların kullanacağı şeritleri ve yol kullanım esaslarını tespit etmek ve gerekli yasaklan koymak, gerekli hal ve yerlerde en çok ve en az hız limitlerini belirlemekle, görevli ve yetkilidir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

2863 sayılı Kanun uyarınca korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ve koruma alanları ile sit alanlarına ilişkin uygulamaya yönelik kararlar almak yetkisi bulunan Koruma Bölge Kurullarının bu yetkisinin, bu alanların özel statülerinden kaynaklanan düzenlemelerin uygulamalarına ilişkin olduğu, başka kurumların yetkilerine müdahale edilerek sınırsızca kullanılamayacağı açık olup, Koruma Bölge Kurullarınca gerekli görülmesi halinde yetkili kurumdan işlem yapılmasının isteneceği de tabiidir.

 

Adalar İlçesi özeline ilişkin Danıştay 14 Dairesi tarafından verilen 2011/12765 Es ve 2013/2790 sayılı Kararına aykırı olarak Kurul görevini kötüye kullanarak ve UKOME yetkisini alarak hukuka aykırı karar almıştır.

 

Yukarıda açıklanan sebeplerle İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından alınan 25.08.2017 tarih ve 4776 sayılı kararı ile bu karara itiraz üzerine Kurul Müdürlüğünün itiraz Kurul Gündemine sokmadan vermiş olduğu 03 Ekim 2017 tarih ve 2095 sayılı cevabi yazısına itirazlarımızın doğrultusunda kurul kararı ve dayanak kararların incelenerek Kanuna, Mevzuata ve Danıştay kararlarına aykırı olması sebebiyle kaldırılmasını talep ederim. Saygılarımla…12.10.2017

                                                                                                                     Av.Kemal KiL

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.