Adalar’da bin 194 hektar ve 3 bin 519 hektar ihale ediliyor

Adalar’da bin 194 hektar ve 3 bin 519 hektar ihale ediliyor
Yayınlama: 01.03.2017
Düzenleme: 13.12.2022 15:37
A+
A-

İstanbul’daki bazı jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahaları ihale edilecek. İstanbul Valiliğinin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Adalar’da bin 194 hektar ve 3 bin 519 hektar ihaleye çıkarılacak.

Adalar'da bin 194 hektar ve 3 bin 519 hektar ihale ediliyor

İstanbul’da jeotermal kaynak sahası ihaleleri

İstanbul Eyüp’te bulunan 506 hektar ve 114 hektar, Adalar’da bin 194 hektar ve 3 bin 519 hektar, Küçükçekmece-Bakırköy’de 4 bin 930 hektar, Büyükçekmece’de 2 bin 772 hektar ve 4 bin 516 hektar, Esenyurt’ta 2 bin 321 hektar, Arnavutköy’de bin 912 hektar, Şile’de 2 bin 853 hektar, Çekmeköy’de 4 bin 540 hektar, Kartal’da bin 504 hektar, Sarıyer’de 4 bin 902 hektar, Beykoz’da 4 bin 778 hektar ve Bahçelievler’de 4 bin 988 hektar alana sahip jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahaları açık artırma usulüyle ayrı ayrı ihale edilecek.

Muhammen bedelleri 31 bin 528 lira ile 100 bin 273 lira arasında değişen sahaların ihalesi, 8 Mart 2017 tarihinde saat 09.30-11.50 arasında İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında gerçekleştirilecek.

Adalar'da bin 194 hektar ve 3 bin 519 hektar ihale ediliyor

JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Valiliğinden:

1 – İhale Konusu İşler:

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17 inci maddesi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen Jeotermal Kaynaklar/ Doğal Mineralli Sular Ruhsat sahalarının, 2886 sayılı Kanunun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.

3 – İhale Şartname ve Eklerinin:

 1. a) Alınacağı Yer                           :  İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı – Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü- Hirka-i Şerif Mah. Adnan Menderes Vatan Bulvarı No: 64 Fatih-İSTANBUL
 2. b) Hangi Şartlarda Alınacağı        :  – İhaleye gidecek olan isteklilerin şartname ve eklerini, 500,00.-TL bedel karşılığında satın almaları zorunludur.

– İstenildiğinde İhale şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatler içerisinde yukarıda yazılı adreste görülebilir.

– Şartname bedeli Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Vakıfbank IBAN: TR910001500158007305441172 hesabına yatırılacaktır.

4 – İhalenin:

 1. a) Yapılacağı Yer                          :  İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı – Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü toplantı salonu. İstanbul Valiliği Ek Hizmet Binası, Hirka-i Şerif Mah. Adnan Menderes Vatan Bulvarı No: 64 Fatih/İSTANBUL
 2. b) Yapılacağı Tarih/Saat               :  Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı yapılacaktır.
 3. c) Usulü                                        :  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü

5 – Tekliflerin:

 1. a) Verileceği Yer                          :  İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı – Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü toplantı salonu. İstanbul Valiliği Ek Hizmet Binası, Hirka-i Şerif Mah. Adnan Menderes Vatan Bulvarı No: 64 Fatih/İSTANBUL adresinde toplanacak komisyona verilecektir.
 2. b) Son Teklif Verme Tarih/Saat    :  08.03.2017 Çarşamba günü ihale saatine kadar.

6 – İhaleye Katılma Belgeleri:

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır.

 1. a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası
 2. b) Gerçek kişi istekliler;

1 – Yılı içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi.

2 – Noter onaylı İmza Sirkülerinin aslı veya kurumca onaylı sureti

3 – T.C. kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış onaylı nüfus cüzdanı sureti.

 1. c) Tüzel kişi istekliler;

1 – Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, İlk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

2 – Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile Yönetimin noter onaylı imza sirkülerinin aslı veya kurumca onaylı sureti

3 – Bağlı olduğu vergi dairesi, İli ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmış, onaylı vergi levhası

 1. d) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenlerin noter onaylı imza sirkülerinin aslı veya kurumca onaylı sureti
 2. e) Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.
 3. f) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.
 4. g) İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden alınan, okuyup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi
 5. h) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen geçici teminat miktarının Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Vakıfbank IBAN:TR910001500158007305441172 hesabına yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubu.

ı) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu.

 1. i) 15 gün içerisinde alınmış vergi borcu yoktur yazısı.

7 – İsteklilerin 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4 üncü maddesinde belirtilen; medeni hakları kullanmaya ehil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz şirket olması gerekmektedir.

8 – İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini sıra numaralı alındılar karşılığında en geç ihale saatine kadar, ihale komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

9 – Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10 – Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.

İlan olunur.

Adalar'da bin 194 hektar ve 3 bin 519 hektar ihale ediliyor

 

Bir Yorum Yazın

Bu site reCAPTCHA ve Google tarafından korunmaktadır Gizlilik Politikası ve Kullanım Şartları uygula.

Ziyaretçi Yorumları - 1 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.