Adalar Belediyesi yasa dışı olarak 14.189.233,69.-TL borçlandırılmış

Adalar Belediyesi yasa dışı olarak 14.189.233,69.-TL borçlandırılmış
Yayınlama: 08.06.2018
Düzenleme: 13.12.2022 15:31
A+
A-

Adalar Belediyesi’nde yürütülen iş ve işlemlerin ancak kayyum atanması ile düzelebileceğini tespit eden ve kamuoyunda “KAYYUM raporu” olarak bilinen ön araştırma raporunun ikincisi İstanbul Valiliğe teslim edildi. Raporda, Adalar Belediyesinin yasa dışı olarak 14.189.233,69.-TL borçlandırıldığı tespit edildi.

Adalar Belediyesi yasa dışı olarak 14.189.233,69.-TL borçlandırılmış

Adalar Belediye idaresi, personel alımları sırasında en son gerçekleşen bütçe ve harcama kalemlerini dikkate almaksızın hareket ettiği müfettiş raporuna yansıdı. Raporda, 2009-2013 yılları arasında, gerçekleşen bütçenin personel giderleri %30’u aştığı halde, personel alındığı, keza başka kurumlardan nakil yoluyla ilave personel temin yoluna gittiğinin incelendiğinin altı çiziliyor.

Bahsi geçen personel alımı ve nakilleri sırasında, Adalar Belediyesi’nde 2010 yılından 2016 yılına kadar belediye personel giderlerinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. Maddesine aykırı %30 şartına uyulmadığı, dolayısıyla personel gider sınırının aşıldığı, bu nedenle “Kamu Zararı” oluştuğu anlaşıldığı belirtiliyor.

İlgili personelin  müfettişe verdiği ifade ise müfettişi destekler nitelikte. Memurun müfettişe verdiği beyanda, “…Bir önceki belediye başkanı ve şu anki belediye başkanı döneminde personel giderlerimiz gerçekleşen bütçeye göre %30’un üzerinde olduğunu biliyorum. Hiçbir zaman %30’un altına inmedi. Hatta hatırladığım kadarı ile, 2015 yılında %45 civarında idi.” şeklinde ifade ettiği görülmüş.

Adalar Belediyesi yasa dışı olarak 14.189.233,69.-TL borçlandırılmış

 

1580 sayılı Kanunun 117. nci Maddesinin 16. ncı Fıkrasına ve Bütçe Kanunu’nun 37. Maddesi’ne göre belediyelerin gider bütçelerine konulan 100 harcama kalemindeki personel giderlerinin toplamı, en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarın % 30’unu GEÇEMEZ demektedir 5393 S.K Belediye Yasası –  Belediye Teşkilat – Madde 49 – …Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz. Yeni personel alımı nedeniyle bu oranın aşılması sebebiyle oluşacak kamu zararı, zararın oluştuğu tarihten itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte belediye başkanından tahsil edilir

Adalar Belediyesi’nin son altı yıl personel giderleri, gerçekleşen bütçenin %30’u aştığı görüldüğü belirtilen raporda,  personel giderlerinin oranının yeni personel almaya uygun olmamasına rağmen son altı yıldır belediyeye personel alınması ile ilgili yasaya aykırı davranan ve belediyenin daha fazla borçlanmasına sebebiyet veren Belediye Başkanları ve/veya ilgili belediye idarecilerine zimmet çıkması gerektiği ve kamu zararı söz konusu olduğunun altı çiziliyor.

Belediye’nin personel alımı ve personel giderlerine ilişkin harcama ve uygulamalarının, detaylı olarak incelenmesi ve denetlenmesi gerektiği ifade ediliyor.

Cezai müeyyideye karşılığı var

Müfettiş raporunda şu ifadelere yer veriyor; “Adalar Belediyesinin 2012 yılından itibaren Bütçe açıklarından yada yıl içi öngörülmeyen ihtiyaçlarından dolayı iç (Kamu veya özel bankalar) ve dış borçlanma (Iller Bankası) yaptıkları görülmüştür. Bilindiği üzere borçlanma yapılabilmesi için öncelik ile Meclise Belediye Başkanına yetki verilmesi ve borçlanmanın gerekçesi ile 5393 S.K’nun Md.68-d ve c fıkralarına göre tahkiklerin yapılması şartı vardır. Bu şartları sağlamayan kredi tekliflerin kabulü Meclislerince mümkün olmazken kabulü ve borçlanma yapılması halinde (Yukarıda belirtilen usül ve esaslara aykırı olarak borçlanan belediye yetkilileri hakkında, fıilleri daha ağır bir cezayı gerektirmeyen durumlarda 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun görevi kötüye kullanmaya ilişkin hükümleri uygulanır.) cezai müeyyideye karşılığı vardır.

Adalar Belediyesinin 2012 yılından 2017 yılına kadar alınan kredileri ve borçlanma yetkilerine bakılacak olduğunda

Karar No: 2012/45 , Karar tarihi: 05/03/2012 Kredi Teklifi: 4.000.000.-TL, Bankadan Talep edilen: 4.000.000.-TL, Faiz dahil toplam kullanılan: 4.825.036.22.-TL

Karar No: 20I2J18, Karar tarihi: 03/01/2012 Kredi Teklifi: 1.250.000.-TL, Bankadan Talep edilen: 1.221.000.-TL, Faiz dahil toplam kullanılan: 1.429.036,45.-TL

Karar No: 2013/49, Karar tarihi: 01/07/2013 Kredi Teklifi: I.500.000.-TL Bankadan Talep edilen: 600.000-TL+400.000-TL, Faiz dahil toplam kullanılan: 504.485,82.-TL + 751.500,22.-TL: 1.255.986,04.-TL

Karar No: 2014/09, Karar tarihi: 10/01/2014 Kredi Teklifi: 1.540.579,38.-TL Bankadan Talep edilen: 800.000-TL+310.000-TL, Faiz dahil toplam kullanılan: 1.057.713,93.-TL + 363.668,32.-TL : I.421.382,25.-TL

Karar No: 2014/83, Karar tarihi: 05/12/2014 Kredi Teklifi: 1.560.000.-TL Bankadan Talep edilen: 800.000.-TL Faiz dahil toplam kullanılan: 999.281,13.-TL

Karar No: 2015/26, Karar tarihi: 10/04/2015 Kredi Teklifi: 2.249.979,40.-TL Bankadan Talep edilen: 2.000.000.-TL Faiz dahil toplam kullanılan: 2.500.136,81.-TL

Karar No: 2016/11, Karar tarihi 05.02.2016 kredi Teklifi: 2.741.931,65.-TL Bankadan Talep edilen: 1.500.000.-TL Faiz dahil toplam kullanılan: 1.758.374,79.-TL

Karar No: 2017/16, Karar tarihi: 06/03/2017 Kredi Teklifi: 3.028.828,13.-TL Bankadan Talep edilen: 3.000.000.-TL “ ifadelerine yer veriyor.

Adalar Belediyesi yasa dışı olarak 14.189.233,69.-TL borçlandırılmış

Adalar Belediyesinde 2010-2017 yılları arasında alınan kredilerdeki teklif belgeleri hazırlayan mali hizmetler müdürleri ile belediye başkanları belediyenin faiz dâhil, iç ve dış borç stok tutarım gizledikleri ve Adalar Belediyesini yasa dışı olarak 14.189.233,69.-TL borçlandırıldığı tespit edilen raporda, her ne kadar kullanılan krediler Kamu harcamalarında kullanılmış olsa da, Adalar Belediyesi’nin geçen her yıl daha da borçlandığı ortada olduğu, bundan dolayı kullanılan kredilerin faizlerinin, belediyeyi daha borçlu hale getiren sorumluların görevlerini kötüye kullandıklarından dolayı, bizatihi bu kişilere rücu ettirilmesi gerektiği kanaati oluştuğunun altı çiziliyor.

Adalar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından, 2012-2016 yıllarında gerçekleşen Gelir Kesin Hesap Cetvelleri incelendiğinde ve gerçekleşme yüzdelerine bakıldığında tahmini bütçelerin farazi yapıldığı gözükse de aslında bunun böyle olmadığı personel giderlerinin tetkikinden anlaşıldığı belirtiliyor. İlgili mer’i mevzuat gereği, personel giderlerinin bir önceki yılın gerçekleşen gelirinin YDK (Yeniden Değerlendirme Katsayısı) ile çarpımından elde edilen tutarın, %30’undan fazla olmaması gerekirken, ancak fiilen bu tutum %47-50’leri aştığı belediye idaresinin, personel giderlerinin yasa dışı fazlalığını gizlemek için gelir tutanaklarını yüksek gösterme cihetine gittiğinin incelendiğinin belediye idaresinin 5018 S.K aykırı mali gerçeklere uymayan bütçe hazırladığı anlaşıldığının altı çiziliyor.

Gerçek dışı şişirilmiş bütçelerle, ilgili mercilerin yanıltıldığı kanaati oluşmuş

Adalar Belediyesi hazırladığı tahmini bütçelerini, mevzuat gereği, Valiliğe, Kaymakamlığa, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne, İçişleri Bakanlığı’na gönderildiğinin belirtildiği raporda, kasıtlı olarak mali verilere aykırı hazırlanan gerçek dışı şişirilmiş bütçelerle ilgili mercilerin yanıltıldığı kanaati oluştuğu, inceleme ve denetim mercilerinin belediye hesaplarını her yıl hassasiyetle ve titizlikle denetlemesi gerektiğini mali kriterlere ve verilere aykırı hazırlanan bütçelerin ilgili resmi mercilere her yıl gönderilmesi kamu idaresi ciddiyetiyle bağdaşmadığı belirtiliyor.

Şükrü Abanoz

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.